شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

دیدگاه مبتنی بر منابع

یکی از رویکردهای مرتبط با رقابتپذیری، رویکرد مبتنی برقابلیت یا منابع اسـت کـه بـر تأثیر عوامل داخلی سازمانها و صنایع بر توان رقابتی آنها تأکید دارد ( بارتلت و گوشـال،1989، 261). این دیدگاه، اساسا عملکرد سـازمانی و موقعیـت بـازار آن را تـابع ویژگـی هـای سازمانی میداند و ارتباط بـین مشخصـه هـای سـازمانی و نتایج عملکردی را مطالعه می کند. اصل محوری دیدگاه مبتنی بر منابع این می باشد که سازمانها متشکل از مجموعه منـابعی میباشند که از اهمیت بـالایی در کسب مزیت رقابتی برخوردار بـوده و ویژگیها و خصوصیات منابع، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را تعیین می ‌کند (گرانت ،1999، 712).

هدف اصلی این رویکرد، تاکید بر مزایای رقابتی ناشی از قابلیتهـای منابع یـک شـرکت می باشد. منابع، تمام نهاده های مالی، تکنولوژیک، انسانی و سـازمانی را در برمـیگیـرد. همچنین، منابع پایه ای برای شایستگی فراهم میکنند. در واقع، شایستگیهای یک سازمان یـا صنعت از یک یا ترکیبی از منابع آن به وجود می آیند و خود پایه ای برای مزیت رقـابتی ایجاد مـیکنند. (ورلی و جاتنر،1994، 47).

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی اقدام می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی های تحت سلطه و کنترل شرکت ها، محدود و کمیاب هستند و بهره گیری بیشتر از آنها، از ارزش آنها می کاهد. اما در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی اقدام می کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و دارایی ها در اختیار شرکت به اندازه فراوانی هست. این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم. مثالی از موضوع فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت می باشد (سولیوان و همکاران، 2002، 69).

به گونه اختصار در اقتصاد دانشی، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها نامشهود هستند که بهره گیری از آنها، از ارزش آنها کم نمی کند و حتی به ارزش آنها نیز می افزاید. این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و … هستند. اما در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و دارایی ها مشهود و فیزیکی هستند که بهره گیری از آنها، از ارزش آنها می کاهد و این دارایی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه های پولی و … می باشد. در مدل پیشنهادی عناصر مرتبط با منابع داخل بنگاه عبارتند از سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی (مهرگان و همکاران، 1391، 210).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایر فرضیه ها به تبیین زیر می باشند:

  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر جایگاه صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی  با فرمت ورد