عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

خصوصیات دانش

در ادبیات دانش، طبقه بندی زیر از خصوصیات دانش اظهار شده می باشد:

1- دانش به آسانی ذخیره نمی گردد، برخلاف مواد اولیه، دانش حسابرسی نمی گردد، موجودی گیری نمی گردد، پراکنده می باشد، و راحت از دست می رود.

2- دانش باارزش ترین شکل اطلاعات می باشد که آماده کاربرد در تصمیمات و اقدامات می باشد و اگر بهره گیری نشود بی اثر می باشد ( مارتنسون،[1] 1379، ص 41 ).

3- دانش فهمیده می گردد و هنگامی که دیگران دانش خود را با فردی تسهیم می کنند، آن فرد از طریق تجربه، استدلال و بصیرت، یادگیری، خواندن و شنیدن دانش جدید را بدست می آورد.

4- دانش گسترش می یابد و هنگامی که دانش فرد با دیگران ترکیب می گردد، دانش جدیدی به وجود می آید ( وایلد،[2] 2002 ، ص2 ).

5- دانش، ماهیتی فردی دارد، زیرا با ارزش ها و باورهای افراد و ادراک آنها از جهان و دیگران، در ارتباط متقابل قرار دارد.

6- دانش غنی تر و معنادارتر از اطلاعات می باشد، ساختارمند کردن دانش، دشوار می باشد. تسخیر و تصرف دانش دشوار، و انتقال آن به سختی امکان پذیر می باشد.

7- دانش، ساده و روشن نیست و مخلوطی از چند عامل متفاوت می باشد، سیالی می باشد که در عین حال ساختهای مشخصی دارد و در نهایت، پیچیده و شهودی می باشد و به همین سبب نمی توان آن را به راحتی در قالب کلمات گنجاند و به صورت منطقی عرضه نمود ( جعفری مقدم، 1382، صص 9-8 ).

8- فرق داده، اطلاعات و دانش مشکل می باشد. تنها از طریق مفاهیم بیرونی یا از دیدگاه کاربر می توان بین داده، اطلاعات و دانش تفاوت قائل گردید. معمولاً داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعه سامان یافته ای از داده، و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم و قابل کاربرد شناخته می گردد.

9- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش، تکراری و برگشت پذیر می باشد و تبدیل این سه با یکدیگر به اندازه سازماندهی و تفسیر آنها بستگی دارد ( بات، 1383، ص77 ).

2- 4 – دسته بندی های دانش سازمانی

انواع مختلفی از دسته بندی های دانش سازمانی وجود داردکه برای نخستین بار پولانی ( 1975) به دانش عیان و ضمنی در سازمان تصریح نمود و سپس محققان دیگری آن را به صورت شخصی و سازمانی تقسیم نموده اند که در ذیل به تشریح تعدادی از آنها می پردازیم.

الف) دانش ضمنی و دانش عیان: نوناکا و تاکیوچی (1995) بر مبنای کار پولانی[3] (1975) دانش سازمانی را  متشکل از دو بعد ضمنی و عیان می دانند. دانش ضمنی را می توان مجموعه ای از تجارب، مهارتها، دیدگاههای کاری و نظام ارزشی و ذهنی در درون فرد دانست که قابل اظهار نبوده و در هیچ پایگاه داده ای ذخیره نشده، بلکه جایگاه آن را ذهن آدمی و فعالیتهای او تشکیل می دهد . نوناکا معتقد می باشد که دانش ضمنی کاملاً شخصی بوده و مستند کردن آن بسیار مشکل می باشد، از این رو انتقال آن به دیگران به آسانی میسر نیست. دانش ضمنی ترکیبی از اجزای تکنیکی و ادراکی می باشد. اجزای ادراکی به الگوهای رفتاری، باورها و نقطه نظرات و پارادایم های فرد بستگی دارد، و اجزای تکنیکی با مهارتها و دانستن چگونگی یک اقدام خاص مرتبط می باشد. ازجمله پیش نیازهای تکامل دانش ضمنی، وجود فرهنگ سازمانی باز می باشد که در آن از خلاقیت پشتیبانی می گردد. دانش عیان دانشی می باشد که قابل لمس می باشد و می توانیم آن را در دستورالعمل ها، کتاب های طراحی و … نظاره کنیم (سایرت و مارچ،[4] 1992).

به بیانی دیگر دانش عیان دانشی می باشد که به صورت مستند و تعریف شده در آمده می باشد، به طوری که امکان توزیع آن بدون نیاز به تعاملات بین فردی وجود داشته باشد.

ب) دانش شخصی پیش روی دانش سازمانی:  شماری از محققان همانند ویگ[5] (1978 ) و سایمون[6] (1976) بر این باورند که سازمانها قابلیت های یادگیری ندارند و در سازمانها بیشتر افراد هستند که یاد می گیرند. با وجود این، بعضی از محققان نظیر استارباک[7] (1983 )، نلسون و ویتنس[8] (1982) بر این عقیده اندکه سازمانها از طریق قابلیت های یادگیری خود تکامل می یابند و دانش را از طریق مستندات و برنامه های روزمره خود کسب می کنند. به مقصود درک بهتر روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی، چارچوبی در شکل شماره ( 2-7 ) نشان داده شده می باشد.

پیچیده و نامشخص
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بین دانش شخصی و دانش سازمانی، چارچوبی در شکل شماره ( 2-7 ) نشان داده شده می باشد

[1] – Martenson

[2] – Wild

[3] – polani

[4]– Cyert & March

[5]– wig

[6]– symon

[7]– Starbuk

[8]– Nelson & Witness

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد