مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

آزمون پایایی  پرسشنامه

پایایی اندازه توانایی یک وسیله سنجش برای حفظ ثبات خود در طول زمان می باشد، به عبارت ساده تر مقصود از پایایی آن می باشد که اگر ابزار سنجش را دریک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار وبه گروه واحدی از افراد به هم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد (  خاکی ،1383 ،ص245).

پایایی بدست آمده از نتایج پرسشنامه بدین معناست که نمره های نظاره شده و واقعی آن، دارای همبستگی بالا باشند یعنی چنانچه نمره های نظاره شده و واقعی هر یک از آزمودنی موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیده می گردد.

لازم می باشد که پایایی سنجش ، از طریق ضریب الفبای Chronbch و همبستگی‌های کل موارد ارزیابی گردد. اگر یک ضریب آلفای Chronbach از 7/0 بالا رود آزمایش امتیازها معتبر انگاشته می گردد (Chrishtern , Johnson، 2004). هدف همبستگی‌های کل موارد، حذف موارد مسأله‌دار می باشد تا به ضرایب آلفایی بالاتر دست یابند و طبق یک حساب سرانگشتی کلی، یک آزمایش از همبستگی‌های کل موارد حاکی از آن می باشد که موارد معیار غیرقابل قبول بایستی حذف شوند، اگر ضرایب همبستگی به نقطه حذف 5/0 نرسند (Caruana، 2002). اگر موارد مشخص به نقطه حذف برسند، پیشنهاد می گردد که حذف شوند.

درتحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری ازجمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. ازهمین رو بااستفاده از نرم افزار Amos به محاسبه این مقدار پرداخته گردید که فرمول بهره گیری شده به تبیین زیرمی باشد.

 

آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرها

      پایایی عبارت از اندازه انطباق مشاهدات و پرسش های پژوهش با هدف اصلی پژوهش می باشد. یعنی آیا داده های گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد مطالعه می باشد یا خیر. با در نظر داشتن تعداد نمونه آماری محقق برای اعتبار کار پرسشنامه به صورت تصادفی 30 نمونه را از طریق آلفای کرونباخ گرفت که 5/85% در آمده می باشد که از 70% بیشتر می باشد و پرسشنامه دارای اعتبار می باشد. در جدول 2-3 آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و تمامی متغیرها به صورت تفکیک شده آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد