عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

مدیریت موثر برند

به رغم اهمیت رو به رشد مدیریت مؤثر برند برای  بانک های تجاری، هنوز هیچ اتفاق نظری بر سر چگونگی سنجش دقیق سلامت یک برند بانکی وجود ندارد. برای برآورد تأثیرگذاری فعالیت‌های سازمانی در ساخت ارزش ویژه برند، ایجاد مقیاسی معتبر و پایا که بتواند مسیر سلامت یک برند را دنبال کند، تعیین کننده  می باشد. هدف این فصل آن می باشد که یک آزمایش عمقی از ادبیات پیشین مربوط به ارزش ویژه برند به دست دهد. آغاز مروری بر تعریف‌های فراوان از ارزش ویژه برند ارائه خواهد گردید.

در اصل، این بخش شامل تعریفی از ساخت خواهد بود که این پژوهش از آن بهره خواهد گرفت. بخش بعدی گذر از یک توصیف عیان از ابعاد خاص، چارچوب‌های مفهومی و چارچوب‌های تئوریک را باز می‌نمایاند که مربوط به این پژوهش هستند. این بخش با یک آزمایش از نمونه ارزش ویژه برند مشتری محور Keller (2002) آغاز می گردد که شالوده‌ای می باشد که این پژوهش بر آن بنا شده می باشد. ساخت‌ها عبارتند از آگاهی برند، تداعی های برند، توجه برند، تأثیر  برند و هم نوایی با برند.

تعریف ارزش ویژه برند

در زمینه‌ی تعریف ارزش ویژه برند در ادبیات بازاریابی، اتفاق نظر وجود ندارد. از یک منظر سازمانی، Aaker (1996-1991) ارزش ویژه برند را به این شکل تعریف می کند: «مجموعه‌ای از اموال و تعهدات  مربوط به نماد و نام یک برند که به ارزش تولید شده توسط یک محصول یا خدمت، برای کارخانه و / یا مشتریان کارخانه، اضافه (کسر) می گردد». شرکت‌ها مسئولیت دارند که اموال فراوان برند را مدیریت کنند به مقصود بهبود ارزش محصول برای مشتری و کارخانه. از منظر Aaker یک کارخانه بایستی رسیدگی کند که برند با جنبه‌های ملموس خود، همچنین ارزش‌ها و اهداف سازمان به گونه کلی ، اختصار با ویژگی های شخصی که آن برند ممکن می باشد دارا باشد و باز نمایی های نمادین از برند، بازنمایی گردد. به علاوه ، این جنبه‌های برند از یک همانندی فراگیر یا تصویر برند در ذهن مشتری   (1996, Aaker) شکل می گیرد.

Keller (1993) ارزش ویژه برند را از منظر مشتری می‌نگرد؛ او این ارزش ویژه را به این ترتیب تعریف می کند: «تأثیر متمایز دانش برند نسبت به پاسخ مشتری به بازاریابی برند.» قدرت یک برند برای فرا خواندن تداعی های قوی، مطلوب و منحصر به فرد برند، ذات و جوهر ارزش ویژه برند به شمار می رود (Keller، 1994؛ McDowell، 2004). در میدان بازار رقابتی، توانایی یک برند برای متمایز ساختن خود از سایر رقبا یک وضعیت ضروری برای ادامه حیات می باشد. تداعی های منحصر به فرد برند مورد مطالعه قرار گرفته اند تا  در مقایسه با تداعی های معمول برند، در هدایت تصمیم گیری مشتری مفیدتر باشند. (Tversky، 1972).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد