مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

سازماندهی دانش

لازم می باشد که دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده گردد. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد. به عنوان مثال ساختار سازمانی با در نظر داشتن نگاره کنترل ها و تأثیر های سنتی فرصت های توزیع دانش و تعامل بین فناوری ها، فنون و افراد کاهش می دهد. به بیانی دیگر، ساختار افقی سازمانی، تقویت، و سیاست درهای باز، جریان دانش را در میان بخش ها و افراد سرعت می بخشد. بهره گیری از پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و گروه خبری به توزیع بهتر دانش در درون سازمان کمک کرده و به واسطه آن ها افراد می توانند با یک دیگر از جنبه های مختلف تبادل نظر نمایند  Batt,2001)).

 

 

 

2-1-7-4) انتشار دانش

توزیع دانش حاکی از شیوه هایی می باشد که از آن طریق دانش به اعضای سازمان ارائه می گردد. به گونه کلی سازمان ها می توانند روندهای مختلفی در جهت ایجاد دانش پایه خود اتخاذ کنند. با این تفاصیل دانش سازمانی در جایگاه های مختلفی توزیع شده، روندهای مختلفی را در بردارد و در رسانه های مختلف چاپی و الکترونیکی ذخیره شده می باشد و هر کدام گونه متفاوتی از ارائه دانش را ایجاب می کند. به دلیل گونه های مختلف، تجدید ساختار و منسجم ساختن این دانش از منابع مجزا برای اعضای سازمان دشوار می باشد. برای مثال ممکن می باشد در یک سازمان هر بخش از داده های خود را به نگارهی پردازش کند که با دیگر بخش ها هماهنگی نداشته باشد زیرا که استانداردی برای یک فرمت یکسان وجود نداشته می باشد. اگر چه اعضای سازمان امکان دارد اطلاعات مربوط را از طریق ساماندهی داده ها در پایگاه های مختلف بیابند اما باز هم منسجم ساختن و تعبیر اطلاعات از جهات مختلف دشوار می باشد  Batt,2001)).

2-1-7-5) کاربرد دانش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربرد دانش به توانایی شرکت ها دربه کاربردن دانش وعلوم درتوسعه ودستیابی به محصولات وخدمات جدید اطلاق می گردد. بطور کلی دانش سازمانی بایستی در جهت محصولات، خدمات و فرایند سازمان بکار گرفته گردد. اگر سازمانی به راحتی نتواند نگاره صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با منگاره مواجه خواهد گردید. زمانی که خلاقیت و نوآوری راه پیروزی در جهان امروز می باشد، سازمان بایستی بتواند دانش مناسب را در جای مناسب بکار گیرد (Chen & Wang ,2012 ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد