عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تداعی های برند بر تصمیم گیری مشتری تأثیر می‌گذارند

Rio Del و دیگران (2001)، دریافتند که تصویر مثبت برند با تمایل مشتری به پرداخت اضافه قیمت، پیشنهاد برند به دوستان، و تمایل برای پذیرفتن توسعه‌ی برند، متناظر بوده می باشد.

این نتایج در ادبیات حاصل از ارزش ویژه برند طرفداری شده‌اند و به عنوان مقیاس‌های نماینده‌ی ارزش ویژه برند به کار گرفته شده‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Del Rio و دیگران با بهره برداری از جنبه‌ی سودهای تداعی های برند ، چهار نوع از کارکردهای برند را از تقاضای مشتری ساختند: ضمانت، شناسایی شخصی، شناسایی اجتماعی و شأن.

باور بر این بود که این کارکردهای برند باز نمایاننده‌ی فایده و سودهایی بودند که برنامه ها به مشتریان پیشنهاد می‌کردند. شایان ذکر می باشد که همه‌ی مؤلفه‌های تصویر برند مشخصاً به مقیاس‌های حاصل از ارزش ویژه برند مربوط نبودند. مثلاً شناسایی شخصی، مشخصاً به تمایل به پرداخت اضافه قیمت یا تمایل به پذیرفتن توسعه های برند مربوط نبود. همچنین، کارکرد شأن یک برند شخصاً تنها به تمایل به پذیرفتن توسعه‌های برند مربوط بود.

شایان ذکر می باشد که محدودیت جدی کار del Rio و دیگران (2001) روشی را که با آن کارکردهای برند ایجاد می‌گردید، در بر می‌گیرد. از زمانی که هدف کارکردهای برند شبیه به این بود که آن چیز که مشتری درمورد یک برند خاص احساس می کند مهم می باشد، آماده دفاع از این استدلال گردید که بهترین راه برای رسیدن به این پایان بایستی یک استنباط مستقیم از مشتریان باشد.

بدین نحو، مشتریان تصریح می‌کنند که چرا برندها مهم هستند و چه سودی ممکن می باشد از آن‌ها ناشی گردد. در عوض مؤلفان مواردی را براساس یک بازنگری از ادبیات پیشین بنا می‌نهند.

در نتیجه کارکردهای برند که در پژوهش  Gordon 2010) ) به کار گرفته شدند، ممکن می باشد مقیاس دقیقی نباشند از این که چگونه مشتریان یک برند هدف را درک می‌کنند. به هر حال  این امر این واقعیت را تقویت می کند که بعضی تداعی ها در ذهن مشتریان قوی‌تر هستند و این تداعی ها  به شکل متمایز شده بر درک مشتریان و رفتار بعدی نسبت به برند هدف تأثیر می‌گذارند. تداعی های قوی برند با فرم تصویر کلی یا معنی برند برای مشتری ترکیب می شوند (Yoo و دیگران، 2001).

به خاطر طبیعت تجربی خدمات بانکی، ایجاد تداعی های مثبت و پایدار اهمیت فوق العاده‌ای دارد. مشتریان جایگاه خدمات بانکی را با نقشی ماندگار از تجربه‌ی بهره گیری خود، در ذهنشان ترک خواهند نمود. بعداً، آن ها از این تداعی ها برای راهنمایی تصمیمات انتخاب آینده مربوط به خدمت هدف، کمک خواهند گرفت. بسیاری از مواقع مشتریان وقتی تصمیماتی برای مصرف(خرید) می گیرند،از ارزیابی‌های گذشته از یک تجربه‌ی خدماتی کمک می‌گیرند (Aaker، 1996).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد