مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

اهداف سازمان را می توان در سه دسته کلی، جزئی و خاص قرار داد:

الف: اهداف کلی: اهدافی  می باشد که سازمان به خاطر آن شکل گرفته و آن را دنبال می کند. این اهداف می تواند بخشی از اهداف جامعه در راستای رسیدن به آن باشد. اجتماعی کردن دانش آموزان، شکوفایی استعداد آنها و … را می توان در زمره اهداف کلی به شمار آورد.

ب:اهداف جزئی: مقصود اهدافی می باشد که بخش های جزئی تر درون سازمان به خاط آن شکل گرفته می باشد. مانند اهدافی که بخش های اداری، مالی، آموزشی یا مقاطع گوناگون برای آن شکل گرفته اند.

ج: اهداف ویژه: مقصود اهدافی می باشد که تأثیر های بخصوصی برای آن در سازمان شکل گرفته اند: به عنوان مثال تأثیر های معلم، مدیر، معاون، مشاور و …

  • سیستم وسایل:

برای تبیین و تفسیر بیشتر این سیستم به مطالعه اجزای ریزتر آن (مقررات، شغل، تقسیم کار و ارزشیابی) پرداخته می گردد:

الف:آشنایی با مقررات سازمان:  برای درک پدیده آگاهی سازمانی، آشنایی کارکنان با مقررات حاکم بر سازمان ضروری می باشد. مقصود از مقررات مجموعه هنجارها و رفتارهایی می باشد که راهنمای رفتار کارکنان در سازمان بوده و عدول از آنها جایز نمی باشد و کارکنان تنها از طریق آن مقررات می توانند برای دستیابی به اهداف کوشش کنند. ریچارد هال مقررات را نقاط تفاهمی می داند که کارکنان و سازمان در آن وجوه مشترک داشته و راهنمای برقراری ارتباط میان تأثیر ها در سازمان می باشد(هال،15:1991) آگاهی از مقررات مربوط به ترفیع، توبیخ و سایر مقررات به کارکنان کمک می کند تا راحت تر، با هزینه کمتر و سریع تر به اهداف خود برسند و همچنین آنها را از در دفاع از حقوق خویش در سازمان توانا می سازد.

ب: سیستم وظایف شغلی: از آنجایی که وظایف کارکنان با در نظر داشتن نوع فعالیتی که در سازمان
می پذیرند مشخص می گردد، سیستم های وظایف و مشاغل را تحت عنوان سیستم وظایف شغلی مطالعه می گردد. با در نظر داشتن آگاهی کارکنان از وظایف مربوط به شغل خود امکان ارزیابی  کارایی، کیفیت کاری و کشف عواملی که که کیفیت شغلی آنها را فراهم می کند، آسان می گردد. اطلاعات مربوط به وظایف شغلی کارکنان را می توان به سه دسته تقسیم نمود: 1- تبیین شغل که وظایف، شرایط محیطی کار و سایر جنبه های مشخص یک شغل را تبیین داده و در واقع تعریف و تصویری کلی از شغل به دست می دهد. 2- مشخصات مربوط به شغل که مهارت های مورد نیاز شغلی مانند تجربه، آموزش، تحصیلات و ویژگی های جسمانی مورد نیاز شغل را تعیین می کنند، آشنایی با زبان، قانون و فرهنگ سازمانی از عوامل مهم مشخصات شغل به حساب می آیند و  3- استانداردهای عملکرد شغلی که کیفیت کارهای مربوط به شغل را می سازند و سازمان ها به دنبال بالا بردن سطح استاندار خود می باشند. آگاهی کارکنان از استاندارهای عملکرد شغل از چند جنبه مهم می باشد: اولاً آنها اهدافی برای کوشش کارکنان به شمار می طریقه. چالش یا غرور دستیابی به این اهداف می تواند به صورت عوامل انگیزشی برای کارکنان به حساب آید. کارکنان با دستیابی به سطح استاندارد احساس موفقیت و دستاورد می کنند. این احساس موفقیت موجبات رضایت خاطر آنها را فراهم می سازد. بدون استاندارهای عملکرد شغل، عملکرد کارکنان ممکن می باشد موجب نقصان گردد. ثانیاً استانداردها معیارهایی هستند که اندازه موفقیت در یک شغل با آنها سنجیده می گردد. استانداردها عملکرد برای آن دسته از کارکنان سازمان که کوشش در کنترل عملکرد کار دارند اجتناب ناپذیر می باشد، هیچ سیستم کنترلی بدون استانداردها نمی تواند عملکرد شغل را ارزیابی کند (حاجی شریف،7:1371).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد