عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

ﻋﻮاﻣﻞ تأﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

صاحبنظران ﻫﺮ ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در ﺧـﺼﻮص ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ اﺗﺨـﺎذ ﻛـﺮده اند، اما ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ و ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  (وﺑﺮ[1] و ﻫﻤﻜﺎران، 2002؛ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ[2]و ﻫﻤﻜﺎران، 2001؛ ﻣﺎﻳﺮ و رﻳﻤﻴﻮز،[3] 2003 ؛  ﺑﻜﻤﻦ،[4] 1998؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺘﺎزیوﺗﻴﺲ[5] و دﻳﮕﺮان، 2005).

داوﻧﭙﻮرت (1998) ﻣؤﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و فناوری ﻣﻲداﻧﺪ. در جای دیگر، وی ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣؤﺛﺮ بر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮان ﻛـﻼن، وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮاﺗﮋی داﻧـﺶ – ﻣﺤـﻮر در ﺳـﺎزﻣﺎن، اﻳﺠـﺎد و ﺗﻮﺳـﻌۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺶ ﻣﺤﻮری، اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ داﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ.

در اﻛﺜﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، عامل ﻓﻨﻲ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻫﻤﻴـﺖ آﻧﻬﺎ، در اﻳﻦ پژوهش ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ وﻳﮋه در سازمانها ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 1- ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻨﻲ : ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ در اﺟﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ. ﺑـﺮای ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد داردﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ فناوری اﻃﻼﻋـﺎت ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ از فناوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮای ﻣوفقیت ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ داﻧﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺪه را آﺳﺎن ﻛرده و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل در ﻛﻮﺗـﺎه ترﻳﻦ زﻣـﺎن ﺑﻴﻧﺠﺎﻣـﺪ (ﻣﺘﺎزیوتیس و دﻳﮕـﺮان، 2005). ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮان داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ذﻫﻦ ﺗﻚ ﺗﻚ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬـﺪاری ﻧﻤـﻮد، و در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻧﻴـﺎز در اﺧﺘﻴـﺎر دﻳﮕـﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داد و ﻳﺎ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، اینترانت، اﻛﺴﺘﺮاﻧﺖ، ﭘﻮرﺗﺎل وﮔـﺮوه اﻓﺰارﻫـﺎ در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ (ﻛﺮﻳﻤﻲ، 1385).

 2- ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ : ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ فرهنگ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در سازمانﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺘﻔﻲ می ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان” ﻗﻠﺐسازمان” داﻧﺶ- ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬم ترین ﻗﺪمﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻧﮕﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﻚ ﺗﻚ اﻋﻀﺎی سازمان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تسهیم داﻧﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. سازمانها ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑــکارﮔﻴﺮی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ «ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪﺳـﺎزی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ» درک ﻛﻨﻨـﺪ. اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در سازمان ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً درک ﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺛﺎﻧﻴـﺎً آﻧﺎن را در درک ﻣﺰاﻳﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎری ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ اﺟـﺮای اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻘﺪان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻋﺪم درک ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ (ﭼﻨﮓ ﻣﻴﻨﮓ ﻳﻮ،[6]1384).

3- ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ: ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪای ﺑﻮدن ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳـﺎزی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ و ﻧﻘـﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را از ﺳﻮی مدیریت ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﻫﺒﺮی اﺛـﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ. ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ در اﺟﺮای روﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮیت سازمان، دارای اﻧﮕﻴـﺰه و ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ (ﻛﺎﻟﺴﺖ،[7]1382) و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺑـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ داﻧﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ و اُﺑﺮ[8]، 2003؛ ﻳﻮﻫﻲ ﺑﻴﻦ [9]و ﻫﻤﻜﺎران، 2004؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎرﺗﻴﻦ و ﻣﺎرﻳﻦ،[10] 2005).

درﭼﻨـﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﭘﻴﻜﺮه سازمان ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎی سازمان ﺗأﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻋـﻀﺎی سازمان را در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح و ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

2-8-  اصول مدیریت دانش

مدیران همواره در پی مجموعه قواعدی هستند که راهنمای اقدام آنها باشد، مدیران دانش نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مدیریت دانش دارای اصول متعددی می باشد که داونپورت (1998) مجموعه ای از اصول را برای راهنمایی مدیران دانش مطرح نمود که این اصول عبارتند از:

1 – مدیریت دانش امری گران و پرهزینه می باشد:

با در نظر داشتن اینکه دانش یک دارایی ارزشمند می باشد مدیریت اثربخش آن مستلزم سرمایه گذاری می باشد؛
سرمایه گذاری در فعالیت مدیریت دانش ممکن می باشد مادی یا غیر مادی باشد. مانند فعالیت ها یا فرآیند های مدیریت دانش که مستلزم سرمایه گذاری مادی و غیر مادی می باشد موارد زیر می باشد:

– کسب دانش، مانند ایجاد اسناد و انتقال آن اسناد به کامپیوتر؛

– ویرایش گری، طبقه بندی و کنار گذاردن اطلاعات و دانش زائد اضافی؛

– توسعه رویکردهایی برای طبقه بندی و توزیع دانش به شکلی جدید؛

– توسعه فناوری اطلاعات ( IT ) و کاربرد آن برای توزیع دانش؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آموزش کارکنان جهت ارتقای خلاقیت، هماهنگی و بهره گیری از دانش.

[1] – Weber

[2] – Rubinstein Montana

3- Mayer & Rimiouse

[4]– Beckman

[5]– Metaxiotis

Chang Ming U 1 –

[7] – Kalest

[8] – Manville & Ober

[9] – Uhi Bein

[10] – Martin & Marion

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد