مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

بخش دوم:عوامل آمیخته بازاریابی

2-2-1- مقدمه

آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گیری از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد (بازار خارجی)، مشخص می کند (Bennett, 1997, P. 154).

در متون مختلف بازاریابی مفهوم 4p به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده می باشد. 4p مخفف واژه های محصول (product)، قیمت (price)، ترفیع (promotion) و مکان (place) می باشد.
مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ به وسیله نیل بوردن معرفی گردید و به4p  معروف گشت (Granroos, 1997, P.323).

آمیخته بازاریابی بر مدل ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه پیدا نمود، غلبه نمود و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها توانسته اند بقای خود را پیش روی p 4حفظ کنند Granroos, 2004, P.103)).
آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی می باشد. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی بایستی یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند.

برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می گردد
رابینز (۱۹۹۱) یک واژه جایگزین برای آمیخته بازاریابی به نامCs 4را معرفی نمود که شامل مشتریان (خریداران کالاها یا خدمات در بازار) ، رقبا( عرضه کنندگان جانشین برای کالاها و خدمات)، ظرفیتها و شرکت (هر دو تصریح به توانایی ارضای نیازهای مشتری دارند) می باشد. این لیست طبقه بندی کامل تری را (۱۹۶۷) غیر از در مورد مباحث محیطی کلان پوشش می دهد و عوامل درونی و بیرونی را به هم مرتبط می کند. هر چند به بهترین شیوه این کار را انجام نمی دهد.
در یک شمای مشابه، اوهما (۱۹۸۲) مدل Cs 3را مطرح می کند که شامل مشتریان، رقبا و شرکت می باشد و بر تعامل و ارتباط استراتژیک بین این سه عامل تأکید می کند.
فرضیه پرداز های بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند

بخش عمده ای از این تلاشها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت می باشد، گردید. با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد