عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

10تأمین مالی ازطریق انتشاراوراق قرضه

اوراق قرضه آن دسته ازاوراق بهاداری می باشد که به دارنده آن سودازپیش تعیین شده وثابت تعلق می گیرد. این اوراق دارای سررسیدمشخصی می باشد ومنتشرکننده آن متعهداست که درزمانهای معین سود تعیین شده رابپردازد.

2-2-11مزایاومعایب تأمین مالی ازطریق اوراق قرضه

1.هزینه خالص سرمایه مربوط به اوراق قرضه ازسهام ممتازکمتراست چراکه اولاًهزینه بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.ثانیاًباتوجه به شرایط مندرج اوراق قرضه،ریسک دارندگان اوراق قرضه ازریسک سهامداران ممتاز به مراتب کمتراست.پس نرخ بهره موردتوقع خریداران اوراق قرضه کمترازنرخ بازده موردنظرسهامداران ممتازشرکت می باشد.

2.معمولاًاخذوامهای بلندمدت ازطریق انتشاراوراق قرضه بروامهای کوتاه مدتی که بایدمرتب آنهارا تمدید نمود ارجحیت دارد.

3.اوراق قرضه ای که قابل بازخریدهستندبه شرکت این امکان رامی دهندکه درزمانی که نرخ بهره کاهش می یابد،اوراق قرضه رابازخریدکرده،اوراق قرضه بانرخ کمتری راجانشین آن کند.اوراق قرضه قابل تمدیدوبازخریدبه شرکت این امکان رامی دهدکه آنهاراباسهام مبادله کندومسئله بازپرداخت اصل وام وبهره ثابت راازاین طریق حل کند.

4.دارندگان اوراق قرضه درمجمع عمومی شرکت حق رأی ندارندونمی تواننددرموردمسائل مربوط به کنترل واداره شرکت نظردهند.

2-2-12سهام ممتاز

سهام ممتاز سهامی می باشد که نسبت به سایرانواع سهام دارای امتیازاتی باشد،که دارنده آن نسبت به درآمدهاوداراییهای شرکت،حق تقدم یاادعای محدودومعینی دارد.ازچهارمنبع تأمین مالی بلندمدت که شرکت می تواندازآنهااستفاده کند(اوراق قرضه،سهام ممتاز،سهام عادی وسودانباشته)سهام ممتازکمتربه عنوان یک منبع مالی مورداستفاده شرکت هاقرارمی گیرد.(رودپشتی ودیگران،1385)

 2-2-13سهام عادی

سهام عادی یک نوع دارایی مالی می باشد که نشان دهنده مالکیت دریک شرکت می باشد ازویژگیهای سهام عادی می توان به حق مالکیت،مسئولیت محدودسهامداران،حق رأی وکنترل شرکت وحق تقدم درخرید سهام جدیدرانام برد.این نوع سهام یکی از منابع همیشگی تأمین مالی به حساب می آید.زیرااین نوع سهام هیچ گاه به سررسیدنمی رسد.هزینه خاص سرمایه سهام عادی درمقایسه باسایرابزارهای تأمین مالی بیشتراست.انتشارسهام عادی جدیدباعث کاهش سودهرسهم می شودوکاهش سودهرسهم برقیمت سهم آثارمنفی خواهدداشت.(نیکومرام ودیگران،1378)

2-2-14اعتبارات تجاری

اعتبارتجاری حاصل خریدنسیه کالاها یاخدمات ازفروشندگان می باشد واین بدهی درحساب بستانکاران یاحسابهای پرداختنی تجاری،منعکس می گردد.زیرا اعتبارتجاری ناشی ازعملیات عادی تجاری می باشد، نوع تأمین مالی خودکار می باشد.اعتبارتجاری کم هزینه ترین نوع تأمین مالی برای بدست آوردن موجودی موادیاکالامی باشدومزایای آن عبارتست از:1)سهولت دسترسی 2)نداشتن هزینه 3)عم نیازبه وثیقه 4)عدم سخت گیری طلبکاران (مدرس وعبدالله زاده،1378)

2-2-15تأمین مالی ازبانکهای تجاری

وام های بانکی درترازنامه معمولاًدرحساب اسنادپرداختنی منعکس می شوند،شرکتی که نیازمنداخذوام بانکی می باشد بایدازسرمایه کافی ونقدینگی مطلوب برخوردارباشد.وام بانکی برخلاف اعتبارتجاری،منبع تأمین مالی خودکارنیست زیرامستلزم این می باشد که وام گیرنده بارعایت شرایط مربوط،درخواست وام کند.ووام دهنده نیزضمن مطالعه اسنادومدارک،باآن موافقت کند.(مدرس وعبدالله زاده،1378)

دومین منبع تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی،استقراض ودریافت تسهیلات ازبانک های تجاری می باشد.وام های کوتاه مدت بانک های تجاری معمولاًبراساس قرارداها وعقودی می باشد که بین بانک وواحدانتفاعی وام گیرنده منعقدمی گردد.(شباهنگ،1379)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وام بانکی برخلاف اعتبارتجاری، منبع تأمین مالی خودکارنیست زیرامستلزم این می باشد که وام گیرنده بارعایت شرایط مربوط،درخواست وام کند ووام دهنده نیزضمن مطالعه اسنادومدارک،باآن موافقت کمی کند.تأمین مالی ازطریق بانک به روشهای زیرصورت می گیرد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد