عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

یادگیری دانش: به معنی مطالعه در خصوص یافتن علت های موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های انجام شده به مقصود لحاظ کردن نتایج آن در پروژه های آتی برای انجام اثربخش آنها می باشد.

مواردی که در این زمینه بایستی مورد توجه قرار گیرند، عبارت اند از:

 • ایجاد این تفکر که یادگیری در سازمان، به بهره گیری اثربخش در اقدام منجر گردد.
 • در تمام سازمان، جمع آوری تجربیات و آموخته ها به رسمیت شناخته گردد.

ت) تسهیم دانش: در این فرآیند، همکاران، دانش خود را به دیگران انتقال می دهند و این امر، موجب گسترش پایه های دانش سازمانی می گردد. تسهیم دانش در سازمان، به زمان و بسترسازی مناسب نیاز دارد، زیرا که ممکن می باشد، این حالت به علت های گوناگون در بعضی از همکاران، احساس خطر را برانگیزد. نکات اساسی در تسهیم دانش عبارتند از:

 • همکاران برانگیخته شوند و تمایل داشته باشند که دانش خود را ارائه دهند.
 • سیستمها و ساختارها از فرآیند تسهیم دانش طرفداری کنند.
 • در تمام سازمان، تسهیم دانش رسمیت یافته و از آن طرفداری گردد.

ث) ارزیابی دانش: در این فرآیند بایستی دانش های موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند. برای این کار لازم می باشد، اندازه رشد پایه های دانش و نیز دستاوردهای سرمایه گذاری مرتبط با آن،اندازه گیری گردد. عواملی که امکان اندازه گیری پایه های دانش را ممکن می سازند، عبارتند از :

 • تأثیر دانش بر کارآیی سازمانی به رسمیت شناخته گردد و در تفکر استراتژیک سازمانی، قرار گیرد.
 • انواع شاخص ها، معیارها و نکات اساسی برای اندازه گیری ارزش دارایی های سازمانی ایجاد گردد.

ج) تولید و نگهداری دانش: بایستی دانش های مهم و راهبردی در این فرایند توسعه یابند و دارایی های دانشی، نیز مورد توجه قرار گیرند. برای تولید و نگهداری دانش، بایستی عوامل زیر فراهم گردد:

 • ایجاد بستر و ابزارهای مناسب برای نگهداری دانش و خلق دانش های جدید.
 • روابط میان بخش های مختلف، به گونه ای طراحی و ایجاد گردد تا هدف های مدیریت دانش تحقق یابد.
 • سازمان به این معنا پی ببرد که بهره گیری از دانش، ارزشمند می باشد و بایستی از آن نگهداری شده، و توسعه داده گردد.
 • هنجارها، سیاست ها، دستورالعمل ها و فرهنگ سازمانی، از تعامل بین بخش های مختلف سازمان و نیز بین همکاران طرفداری کنند.

چ) واگذاری دانش: در این مرحله، دانش هایی که از نظر راهبردی و کاربرد دیگر، ارزشمند نیستند، بایستی از سیستم حذف یا در جایی دیگر انبار شوند.

2-16-مدل پایه های ساختمان دانش

این مدل توسط پروبست[1] و همکاران (2000) معرفی شده می باشد. طراحان مدل یاد شده، مدیریت دانش را به صورت چرخۀ پویایی می بینند که مراحل آن، شامل هشت جزء، متشکل از دو سیکل؛ درونی و بیرونی می باشد.

سیکل درونی: به وسیله بلوک های کشف( شناسایی)، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد و نگهداری دانش، ساخته می گردد؛ و سیکل بیرونی شامل بلوک های اهداف دانش و ارزیابی آن می باشد. کامل کننده این دو سیکل، بازخورد می باشد. شکل شماره (2-7 ) اجزای مدل مذکور را نمایش می دهد.

     Probst- [1]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه