عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تاثیر برند:

واکنش موثر مشتری به برند به دلیل تجربه خرید یا ارائه ی غیر مستقیم مرتبط با برند(کلر2003).تاثیر برند را به عنوان پتانسیل برند جهت ایجاد واکنش عاطفی مثبت در مشتری متوسط و به عنوان نتیجه مصرف تعریف می کنند.

لازم می باشد تمایزی بین مقیاس توجه های برند و اثر برند ایجاد گردد. بسیاری از مولفان توجه ها را متشکل از دو فرق اما با ابعادی متناظر می بینند: توجه های عاطفی و توجه های شناختی (Burakrant, Bagozzi، 1979؛ 1994).مقیاس برتری برند کوشش برای جذب ارزیابی شناختی یک مشتری و قضاوت یک برند خاص را نشان می دهد. از سوی دیگر مقیاس اثر برند، پاسخ عاطفی مشتری به برند را با در نظر داشتن تجربه ی خرید برند کنترل می کند.

 

3-برتری برند

نشان دهنده ی تاثیر متمایز و منحصر به فردی می باشد که برند بر مشتری دارد (کلر1993). برتری برند ارزیابی کلی شناخت مشتری برند را در ارتباط با برندهای رقیب اندازه می گیرد. برتری برند تاثیر مشخص و منحصر به فردی را نشان می دهد که برند بر مشتری دارد. بطور کلی ارتباط ها با برند و تجربه ی مربوط به برند، تداعی مشتری در مورد برند را می سازند و به شکل دهی قضاوت های مشتری در مورد برتری کلی برند در مقایسه با رقبایش کمک می کنند.

      مقیاس های پیشین توجه های برند معیارهای مشخص شده را بکار گرفته اند. در این پژوهش توجه های برند به صورت ارزیابی شناختی از برتری کلی برند مبتنی بر ارزیابی مشتری، مفهوم سازی شده می باشد. در مقیاس های برتری برند ارزیابی کلی تفاوت گذاری ایجاد شده توسط برند مورد توجه قرار گرفته می باشد. برتری برند تاثیر مشخص شده و منحصر به فردی را نشان می دهد که برند بر مشتری دارد . بطور کلی ارتباط با برند و تجربه برند تداعی مشتری در مورد برند را می سازد و به شکل دهی قضاوت های مشتری در مورد برتری کلی برند در مقایسه با رقبایش کمک می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد