مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

فرهنگ سازمانی ضعیف

بر طبق تعریفی که در بالا از فرهنگ قوی صورت گرفت، فرهنگ سازمانی ضعیف به گونه وسیع، پراکنده و جزء به جزء شده می باشد که با یکدیگر پیوستگی دارند. فرهنگ ضعیف به علت محدودیت فراگیری و فقدان احساس تعهد شدید کارکنان در رفتار شغلی چندان موثر واقع نمی گردد و نمی تواند به عنوان عامل قوی در ایجاد عملکرد بهره وری افراد و سازمان تأثیر گذار باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-4-2-8- 3- فرهنگ سازمانی میانه

اینگونه فرهنگ ها حد فاصل دو فرهنگ ضعیف و قوی قرار دارند. بعضی دارای تعداد اعضای متعهد و بسیاری می باشند که اندازه تعهد آن ها ضعیف و کم می باشد. بعضی دیگر نیز تعداد اعضای متعهد اندکی دارند که اندازه تعهد، همین تعداد اندک قوی و زیاد می باشد .

 

2-5- الگوهای فرهنگ سازمانی

2-5-1- الگوی آگیل 11تالکوت پارسونز

یکی از چارچوبهای تحلیل محتوای ارزشهای فرهنگی ، نشأت یافته از ” تالکوت پارسونز ” جامعه شناس آمریکائی می باشد . پارسونز یک نظریه پرداز جامعه شناسی عمومی بوده که اثر او در دوره ای بین دهه 1940 تا دهه 1960 حاکم بود اما در آگاهی بخشیدن به وظیفه جامعه شناسی عصر کنونی ، اثر وی بسیار مبهم و مطلق می باشد . علیرغم فروکش التهاب کار پارسونز ، شاید اولین کوشش انجام یافته در مورد ارائه چهار چوبی جهت مدرک محتوای ارزشها در نظامهای فرهنگی که نظامهای فرهنگ سازمانی شامل آن می گردد ، کار وی باشد . پارسونز مدل آگیل را بمنظور تبیین و تبیین وظایف مشخصی که یک نظام اجتماعی بایستی بمنظور بقاء و پیشرفت انجام دهد ، ارائه نمود .

این وظایف با حروف AGIL  مشخص شده اند .

انطباق و تحقق هدف مفاهیم نسبتاً واضحی هستند . یک نظام اجتماعی بمنظور انجام انطباق به نحو موفقیت آمیز ، بایستی از محیط خود آگاهی داشته ،  چگونگی تغییر محیط را درک نماید و تعدیلات لازمه را لحاظ نماید و برای تحقق اهداف خویش بایستی دارای فرایندهائی باشد که این اهداف و نیز استراتژیهای خاص برای رسیدن به آنها را تصریح نماید . مفاهیم پارسونز در خصوص یکپارچگی و مشروعیت شاید کمتر وضوح داشته باشد . یکپارچگی به نیاز هر نظام اجتماعی برای نگاه داشتن اجزای متشکله آن نظام در کنار هم تصریح دارد . اجزاء یک نظام اجتماعی بایستی در برخورد با یکدیگر متحول شوند ، وابستگی های آنها به یکدیگر ادراک شده و سازماندهی گردند و در نتیجه نیاز به فعالیت متناسب مورد شناسائی واقع شوند . مشروعیت به نیازی تصریح می کند که هر نظام اجتماعی به قانون ارزیابی شدن آن نظام ( پذیرش آن نظام توسط جامعه برون سازمانی ) در مسیر بقاء بوسیله عوامل موجود در محیطش تصریح می کند . بر اساس این مفهوم به آن نظام اجتماعی لفظ مشروع اطلاق می گردد که جامعه دوام و بقاء آن نظام را بعنوان یک کل مجاز شمارد . ( کیا ، منوچهر ، : 1370، 64)

1 1 AGIL

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه