عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

فرهنگ بازار

در طول سالهای قبل از ۱۹۶۰ سازمانها با سازمان دهی در برخورد با چالشهای رقابتی جدید کوشش می کنند. پایه گذار این نوع فرهنگ، بر مبنای کار «الیور ویلیامسون» و اوچی و دیگر همکاران او می باشد. اعضاء سازمان کوشش در شناسایی عواملی داشتند که بر تاثیر سازمان کمک می کردند. یکی از این عوامل و مهمترین آن، هزینه های کاری می باشد. این طرح که شکلی از بازار ارائه می دهد و عبارت بازار به معنی وظایف بازاریابی یا وجود مصرف کنندگان در محل کار نمی باشد. بلکه نوعی سازمان را نشان میدهد که وظایفی در درون خود همانند یک بازار دارد. به بیانی دیگر این مدل جهت گیری به طرف محیط خارجی بجای محیط داخلی می باشد. محیط خارجی متمرکز بر عوامل خارجی شامل متقاضیان، مشتریان، پیمانکاران، صاحبان جواز، اتحادیه ها، تنظیم کنندگان و مانند اینها می باشد. این نوع فرهنگ شباهتی به سلسله مراتب که دارای کنترل داخلی می باشد و بوسیله قوانین تخصصی کردن مشاغل، تصمیم گیری متمرکز شده نگهداری می گردد، ندارد. در حالی که بازار معمولاً از طریق مکانیزم های اقتصادی بازار و بخصوص مبادلات پولی گردانده می گردد. بدین شکل بازارها بر مبادلات فروش و قراردادها و ایجاد مزیت رقابتی با دیگر رقبا تمرکز دارد. سازمان هایی که فرهنگ غالب بر آن، فرهنگ بازار می باشد از ارزشهای اصلی غالب بهره وری و رقابت برخوردار هستند و رقابت و بهره وری در این سازمانها از طریق اهمیت زیاد به کنترل و جایگاه خارجی بدست
می آید. از اوایل ۱۹۹۰ تا اواسط ۱۹۹۱ تمایل به حفظ این فرهنگ قوت گرفت.

اساس مفروضات و ارزشهای بنیادی فرهنگ بازار بر پایه اهداف روشن و استراتژی پرتکاپو بسوی سود آوری و کارایی سوق می یابد. جنرال جورج پتون معتقد می باشد سازمانهای بازار تمایل به حفظ جایگاه رقبا با ثابت قدمی در اهداف، رقبا را مغلوب می کنند. در این فرهنگ کار نتیجه مدار می باشد. رهبران بادوام و ثابت قدم هستند و آن چیزی که باعث پیوند اجزاء به یکدیگر می گردد تاکید بر پیروزی و مفاهیم بلند مدت، عملیاتهای رقابتی و تاکید بر دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف می باشد. عبارت موفقیت در این فرهنگ، شراکت و نفوذ در بازار تعریف شده می باشد (کویین،۹۹۹۱). در فرهنگ بازار سازمان بسیار نتیجه مدار می باشد و هدف اصلی آن نتایج مورد انتظار از شغل محول شده می باشد و به گونه ای از سازمان گفته می گردد که خود به مثابه یک سازمان اقدام می کند این نوع از سازمان به جای امور داخلی به سوی محیط خارجی جهت گیری دارد. آن چیز که سازمان را به هم پیوند می دهد. تاکید بر پیروزی در رقابت می باشد. تاکید بلند مدت بر اقدام رقابتی و دستیابی به اهدافی پایدار می باشد. موفقیت بصورت نفوذ در بازار و سهم بازار تعریف می گردد و رهبران بازار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد (زاهدی، ۱۳۸۱)

2-5-6-4-فرهنگ قومی

سومین شکل ایده آل از فرهنگ سازمان فرهنگ قومی نامیده می گردد، به این علت که سازمان همانند یک خانواده می باشد.. در سازمانی که فرهنگ قومی بر آن غالب می باشد بجای رویه ها و قوانین سلسله مراتب یا مراکز بازاری مزیتهای رقابتی، ویژگیهای فرهنگ قومی یعنی کار گروهی، برنامه های مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی هست، گروههای کاری بر اساس عملکرد گروهی (نه فردی) پاداش دریافت کرده و نیز دوایر کیفی سازمان به تشویق کارکنان در اصلاح و بهبود کار و عملکرد خود و سازمانشان در یک محیط پر قدرت می پردازند.

مفروضات بنیادی فرهنگ قومی اظهار می کند که:

۱-محیط از طریق فرهنگ گروهی و توسعه منابع انسانی بهتر اداره می گردد.

2- مشتریان به مثابه شرکاء هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد