مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

جامعه آماری

یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می گردد به این دلیل موضوع پژوهش ممکن می باشد متوجه صفات ، ویژگی ها کارکردها و متغرهای آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیر ها ، صفات، عمل و عکس و العمل و عوامل تاثیر گذار در جامعه باشد. پس جامعه آماری را می توان اینگونه تعریف نمود جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. (حافظ نیا ، 1384). در این پژوهش جامعه آماری شامل مشتریان بانک صادرات استان تهران می باشد.

 

نمونه آماری (حجم نمونه )

حجم نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری می باشد که بعضی از اعضای انتخاب شده  ازآن را دربر می گیرد . در واقع، گروه نمونه  از تعدادی از اعضای جامعه آماری (نه همه آن ها ) تشکیل می گردد. می توان گفت که گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری می باشد که محقق می تواند با مطالعه آن، نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد( سکاران،1385). حجم نمونه با در نظر داشتن جامعه آماری مشتریان بانک صادرات استان تهران، دراین پژوهش 384 نفر از مشتریان بانک صادرات استان تهران هستند.

 

روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه

     روش نمونه گیری ساده  براعتبار پژوهش می افزاید زیرا  در میان روش های مختلف نمونه گیری بیشترین سطح تعمیم پذیری را دارد .(سکاران ،1385 ،ص298  ).

فرمول محاسبه  تعداد نمونه:

 

 

با در نظر داشتن این که حجم جامعه آماری نامحدود می باشد ، پس از فرمول بالا جهت برآورد حجم نمونه بهره گیری می گردد که در آن

Z : مقدار متغیر استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمینان

p : برآورد صفت مشهود متغیر در جامعه

q : برآورد مشهود نبودن صفت متغیر در جامعه

e : مقدار اشتباده مجاز در اندازه گیری مشاهدات متغیر در جامعه

حداقل حجم نمونه با سطح اطمینان 95% و خطای 5% ، 384 نفر می باشد.

 

ابزار گرد آوری داده ها

ابزار گردآوری این پژوهش را منابع و مستندات کتابخانه ای ، نشریات ، چکیده پژوهشها و پایان نامه های صورت گرفته در زمینه ارزش ویژه نام .نشان تجاری ، بانکهای اطلاعاتی الکترونیک و پایگاه های اطلاع رسانی و همچنین پرسشنامه و مصاحبه تشکیل می دهند.

روشهای گردآوری داده ها در این پژوهش به دو صورت میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه ای ( اسناد و مدارک بانک ها) انجام پذیرفته می باشد. زیرا مستندات آن از منابع کتابخانه ای و مجلات و نشریات و اینترنت جمع آوری گردیده و به تحلیل و تبیین محتوای جمع آوری شده می پردازد، توصیفی به شمار می رود. و به این علت میدانی می باشد که در آن اطلاعات توسط پژوهشگر به صورت مستقیم از  مشتریان به وسیله پرسشنامه  گردآوری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد