مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تاریخچه بانکداری درایران

نخستین بانک ایران «بانک  شرق» بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 تأسیس گردید و درمحل بانک بازرگانی در شمال شرقی میدان توپخانه شروع به فعالیت نمود . مرکز آن در لندن وحوزه فعالیتش مناطق جنوبی آسیا بود (حسنی ودیگران ، 1387 ،). درسال 1267  کلیه شعب واثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

در رقابت با عملیات بانک شرق صرافان ایرانی اقداماتی را آغاز کردند اما قبل ازآنکه  نتیجه نهائی این رقابت حاصل گردد، حریف زورمندی بانک شرق را خرید،  که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر [1]بود. وی برای مدت 70سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن ، تأسیس بانک وغیره را از دولت ایران گرفت . این امتیاز مدتی بعد   لغو وامتیاز دیگری  که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود ، جایگزین آن گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد از واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع دولت روسیه به نام ژاک بولیا کوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد. در سال 1269 شمسی موافقت گردید که اجازه تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده گردد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.  بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمت های شمالی ایرانی را حوزه فعالیت خود قرارداده بود وکمتر به امور بانکی درجنوب می پرداخت. با اجرای نخستین برنامه هفت ساله اقتصادی و افزایش فعالیتهای اقتصادی وتوسعه و مبادلات خارجی به تدریج نقص شبکه بانکی عیان گردید و لزوم استقرار بانکداری خصوصی به صورت بارزی ، نمایان گردید. درنتیجه با تأسیس اولین بانک بازرگانی خصوصی به نام بانک بازرگانی ایران در سال 1328، فعالیت بانکداری خصوصی، در صحنه اقتصاد ایران آغاز گردید. بعد از آن طی سالهای 1330 تا 1331 به علت قطع درآمد نفت، بانک ملی ایران کمک هایی را برای تأمین هزینه های جاری دولت به عهده گرفت. در این زمان که  بحران کشور را فرا گرفته بود، صنعت بانکداری برخلاف سایر بخش های  اقتصادی به سرعت توسعه پیدا نمود . حاصل این توسعه تاسیس بانک صادرات، بانک تهران، بانک بیمه بازرگان، بانک پارس و بانک عمران بود.  به موازات توسعه فعالیت بانکی بخش خصوصی، بانک شاهی سابق که با  نام بانک انگلیسی در خاورمیانه فعالیت می نمود، درمرداد سال 1331 درایران به فعالیت خود پایان داد (حسنی و دیگران ،1387 ص 18).

بانک ملی تسهیلات اعتباری زیادی را برای تأمین نیازمندی های مالی برنامه توسعه اقتصادی فراهم آورد. به علت استقبال فوق العاده مردم کشور از معاملات بانکی توجه سرمایه های داخلی وخارجی به بانکداری درایران نیز جذب گردید. دراواخر سال 1336 و اوایل1337 تعداد زیادی بانک های خصوصی با سرمایه خالص داخلی (بانک اصناف ایران، بانک کار، بانک ایرانیان، بانک ایران و عرب ) یا با مشارکت سرمایه داخلی وسرمایه خارجی (بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک تجارتی ایران و هلند بانک بین المللی ایران و ژاپن) تشکیل شدکه بیش از 51 درصد سهام هریک و هم مدیرعامل آن ها ایرانی بودند. همچنین درسال 1338 اولین بانک تخصصی خصوصی به نام بانک توسعه صنعتی ومعدنی ایران با مشارکت سرمایه خصوصی ایران وسرمایه خارجی متعلق به بانک ها و مؤسسات مالی مهم آمریکا و اروپا برای کمک به فعالیت های صنعتی ومعدنی بخش خصوصی تأسیس گردید.  بدین ترتیب در اواخر دهه سی، بانک ها علاوه بر بانک مرکزی به 26 واحد بالغ شدند که 16 واحد آن ها بانکهای خصوصی بودند. فعالیت های بانکی نیز درنتیجه استقبال بی سابقه برای سرمایه گذاری، توسعه فوق العاده پیدا نمود.

درنتیجه کار صرافی درخارج از سیستم بانکی به تدریج محدود گردید و برای اولین بار در تاریخ کشور، بانک ها تأثیر مؤثری را درسرمایه گذاری در امور تولیدی و توسعه اقتصادی کشور اعمال کردند، ازآن تاریخ به بعد افزایش تعداد شعب وتوسعه حجم معاملات بانکی در سراسر کشور، سیستم بانکی را به صورت یکی از عناصر اساسی توسعه اقتصادی کشور درآورد (حسنی و دیگران ،1387 ص 18).

[1] -Paul Julius Reuter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد