مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

ایجاد دانش

ایجاد دانش به توانایی سازمان ها در ایجاد ایده ها و راه حل های جدید و مفید تصریح دارد. سازمان ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روش های مختلف به خلق واقعیت ها و مفاهیم جدید می پردازند.ایجاد دانش فرایند مهمی می باشد که در آن انگیزه، تلفیق، تجربه و شانس، تأثیر مهمی ایفامی کنند. معیار سنجش دانش نو، تأثیر موثر آن در حل مسایل جاری و نوآوری در بازار می باشد.با این حال، توصیه نمی گردد که سازمان ها بکوشند تحت هر شرایطی، دانش جدید ایجاد کنند. روش های مختلفی هست که با ان ها می توان تجربیات را دوباره آزمود. در بعضی موارد یک سازمان می تواند با بهره گیری از استراتژی تقلید، تکرار و جایگزینی بخشی از دانش موجود را دوباره اعمال کند. در بعضی موارد یک سازمان می تواند با تکیه بر توانایی های خود و کاهش کاستی ها قابلیت خود را بهبود بخشد. قابلیت ایجاد دانش مبنایی  برای  توانایی  شرکت ها  درایجاد نواوری را نشان می دهد(Chen & Wang ,2012 ).

 

2-1-7-2) اعتبار بخشی به دانش

اعتبار بخشی به دانش، به گستره ای تصریح دارد که شرکت ها می توانند بر روی دانش اثر گذاشته و اثرات آن را بر محیط سازمانی ارزیابی کنند. زیرا که با گذشت زمان بخشی از دانش گذشته نیاز به بازنگری و انطباق با واقعیت های کنونی دارد. اغلب تقابل مداوم و چند وجهی بین فناوری، فنون و افراد برای سنجش اعتبار دانش مورد نیاز می باشد برای مثال وقتی سازمان مجموعه  جدیدی از فناوری ها، ابزار، رویه ها و فرایند ها را بکار می گیرد، نیازمند بهبود و روزآمد سازی مهارت های کارکنان خود می باشد تا بتواند به خوبی خود را با واقعیت های رقابتی جدید منطبق سازد.اعتبار بخشی به دانش، فرایند سختی از کنترل، آزمون و بهبود مداوم دانش پایه برای رسیدن به واقعیت های موجود و بالقوه می باشد. با تغییر واقعیت ها، نیاز به تبدیل دانش به اطلاعات و داده پیش می آید. به این دلیل که پیشزفت در یک زمینه، اطلاعات، فرضیه ها، قوانین و مقررات جدیدی را ایجاد کرده و بخشی از قواعد و فرضیه های قدیمی را از رده خارج می سازد. پس برای سازمان ها مرور، آزمون و افزایش مداوم اعتبار دانش پایه برای رسیدن به دانش جاری ضروری می باشد. Batt,2001))

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7-3) سازماندهی دانش

لازم می باشد که دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده گردد. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد. به عنوان مثال ساختار سازمانی با در نظر داشتن نگاره کنترل ها و تأثیر های سنتی فرصت های توزیع دانش و تعامل بین فناوری ها، فنون و افراد کاهش می دهد. به بیانی دیگر، ساختار افقی سازمانی، تقویت، و سیاست درهای باز، جریان دانش را در میان بخش ها و افراد سرعت می بخشد. بهره گیری از پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و گروه خبری به توزیع بهتر دانش در درون سازمان کمک کرده و به واسطه آن ها افراد می توانند با یک دیگر از جنبه های مختلف تبادل نظر نمایند  Batt,2001)).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد