عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تعریف و بعد دار بودن تداعی های برند

Keller (1994) تصویر برند را به صورت «مجموعه‌ای از تداعی های مربوط به برند که مشتریان در ذهن نگه می‌دارند» قلمداد نمود . یک تصویر برند از مجموعه‌ای از تداعی های مربوط به برند در ذهن مشتری ترکیب می گردد. تداعی های برند، گره‌های اطلاعاتی به شمار می‌آیند که به گره‌های برند، شامل مفاهیم برند در ذهن مشتری، مرتبط‌اند (Keller، 1998).

به همین ترتیب، تداعی های برند را  فکری می دانند که در ذهن مشتری به برندمرتبط می باشد (Aaker، 1991). بازاریابان از تداعی های برند برای تولید اهداف تعیین کننده بهره گیری می‌کنند، در حالی که مشتریان از تداعی های برند برای کمک به راهنمایی در تصمیم گیری خود بهره گیری می‌کنند (Low و Lamb، 2000). متخصصان دیدگاه‌های متفاوتی داشته اند درمورد اینکه چه چیز تداعی برند را بنا می‌نهد و همین گونه چگونه این تداعی ها بایستی دسته‌بندی شوند.

تداعی های برند توسط Keller به سه طبقه دسته‌بندی می‌شدند (1993): ویژگی‌ها، سودها، و توجه‌ها. ویژگی‌ها،صورت‌های توصیفی که یک محصول یا خدمت را توصیف می‌کنند، به دسته‌های مربوط به محصول یا نامربوط به محصول تقسیم می شوند. ویژگی‌های مربوط به محصول، ترکیبات لازم برای اجرای کالا یا خدمت هستند که مشتری آنها را جستجو می کند. ویژگی‌های نامربوط به محصول جنبه‌های خارجی یک محصول مثل قیمت، دسته بندی، و تصویرسازی کاربردی هستند.

سودها ارزش شخصی هستند که مشتریان به ویژگی‌های محصول یا خدمت پیوست می‌کنند و به سه نوع سود دسته بندی می شوند: کاربردی، تجربی و نمادین. سودهای کاربردی امتیازهای ذاتی محصول نیستند که به ویژگی‌های محصول مرتبط‌اند. این سودها اغلب با انگیزه‌های ابتدایی تداعی دارند، مثل نیازهای فیزیولوژیک و امنیت .(1970, Maslow) سودهای تجربی حس‌هایی هستند که با بهره گیری از محصول مرتبط‌اند. این سودها اغلب با جستجوی لذت طلبی مرتبط اند و شدیداً با ارزش های لذت گرایانه تداعی  دارند. سودهای نمادین به سودهای بیرونی عَرَضی(غیر ذاتی) تصریح دارند مثل وجهه یا شأن اجتماعی گره خورده با کالا یا خدمات. این سودها با سودهای غیرمحصولی همبسته‌اند و عبارتند از شأن اجتماعی، وجهه و تقویت و تکریم به خود و تصور شخصی.

Keller توجه‌ها را به صورت ارزیابی کلی مشتری از برند تعریف می کند و اینها اغلب مبنای رفتار مصرف را شکل می‌دهند. توجه‌ها اغلب به واسطه‌ی مطلوبیت، قوت و منحصر به فرد بودن خود توصیف می شوند.

مقصود از مطلوبیت این می باشد که چگونه محصول نیازها یا خواسته‌های مشتری را ارضاء می کند. سطح قوت با حدی تعیین می گردد که تصویر برند به آن حد وارد ذهن مشتری می گردد و باقی می‌ماند. منحصر به فرد بودن صرفاً این می باشد که چقدر از اطلاعاتی که فرا خوانده می شوند به این برند خاص مورد سؤال، مربوط بوده‌اند.

در حالی که Keller (1994) سه بعد از تداعی های برند را در مفهوم سازی خود روشن می‌سازد. Aaker (1996) تداعی برند را به چهار بعد دسته‌بندی می کند: برند به عنوان محصول، برند به عنوان سازمان، برند به عنوان فرد و برند به عنوان نماد. یکی از عناصر هسته‌ای یک تداعی برند، از منظر یک محصول،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد