مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

در برابر این گروه، چهار دسته دیگر در دسته کج رو ها قرار می گیرند:

 • مناسک گراها در جامعه افرادی هستند که راه های فرهنگی را می پذیرند اما اهداف را
  نمی پذیرند و یا آنقدر سرگم راه ها هستند که اهداف برای آنها اهمیت خود را از دست می دهد.
 • نوآواران در جامعه افرادی هستند که اهداف را قبول دارند اما راه های رسیدن به اهداف مورد پذیرش آنها نیست. مثلاً پولدارشدن را می پسندند اما به راه های نامشروع اجتماعی مانند خرید و فروش مواد مخدر برای پول دار شدن رو می آوردند.
 • انزواگرایان افرادی هستند که نه راه ها را قبول دارند و نه اهداف را ، حاضر به پولدار شدن نیستند و درس خواندن را هم نمی پسنندند حتی از طریق تقلب کردن. اصلاً هیچ چیزی را قبول ندارند و مثل اینکه هیچ اخلاقی، ارزشی و اسلوبی را نمی پسندند. به این گروه اصطلاحاً واپسگرا یا منزوی می گویند. کوشش این گروه بر این می باشد که از جامعه کنار کشند. به نظر مرتن این افراد نمی توانند اجتماعی شوند زیرا از سویی الگوهای فرهنگی را درونی کرده اند اما از سویی در انجام آنها توفیق نیافته اند. در برابر این تضادها آنها کوشش در فرار و گریز از جامعه می کنند و فرار خود را در سه شکل نشان می دهند: شکست، سکوت، کناره گیری.
 • شورشیان افرادی هستند که هم اهداف را رد می کنند و هم راه ها را، و برخلاف انزواگرایان بدون هدف نیستند، بلکه با نفی راه ها و اهداف مورد توافق جامعه راه ها و اهدافی رابه عنوان جایگزین آنها معرفی می کنند این گروه شورشیان یا عصیانگران هستند. یعنی افرادی که نظام موجود و اهداف و راه های آن را نفی می کنند و در پی دستیابی به راه ها و اهداف خویش هستند. (نوری و زاهدی،1384:19).

2-4-1-4-آگاهی سازمانی با در نظر داشتن نظریه مرتن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر سازمان را به عنوان یک ساختار اجتماعی در نظر بگیریم، می توان گفت که آگاهی سازمانی عبارت می باشد از آگاهی کنشگران از ساخت های اساسی سازمان(یعنی اهداف، وسایل و شرایط) زمانی که میان این ساخت ها توازن باشد، نظام دارای تعادل و یکپارچگی می باشد و زمانی که یکپارچی در هم شکند، شیوه های انطباق فردی به صحنه می آید. در اینجا با در نظر داشتن نوع شناسی مرتن و آگاهی کنشگران از ساختار، یک نوع شناسی ارائه می گردد:

 • کارکنان هم نوا: کارکنانی هستند که هم از اهداف و هم از وسایل دستیابی به اهداف آگاهی دارند.
 • کارکنان نو آور: کسانی هستند که به خاطر تاکید زیاد بر اهداف، وسایل دست یابی به اهداف را مورد توجه قرار نمی دهند.
 • کارکنان مناسک گرا: کسانی هستند که به خاطر تاکید زیاد بر وسیله، از اهداف سازمان غافل شده اند.
 • انزواگرایان: کسانی هستند که از اهداف و ابزار غافل اند.

شورش گرایان: کسانی هستند که اهداف موجود را قبول ندارند و اهداف و ابزارهای جدیدی را پیشنهاد می کنند (نوری و زاهدی،1384:19).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

 1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
 2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه