عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

1منابع مالی بدون هزینه

این گروه ازمنابعی مانندبستانکاران تجاری،پیش دریافت ازمشتریان وهزینه های پرداختنی تشکیل شده می باشد که بهره گیری ازاین گروه منابع بسیاربه نفع شرکت می باشد.زیرا منابع مذکوربدون صرف هزینه موجب کاهش هزینه سرمایه وافزایش سودسهامداران وارزش سهام می گردد.(ریموند[1]،1386)

2-2-8-2منابع مالی باهزینه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروه دوم منابع داخلی شرکت عبارت می باشد ازسودانباشته وهزینه های غیرنقدی ماننداستهلاک می باشد به نظرمی رسدکه منابع مالی داخلی ازعمده ترین منابع مالی شرکت هاست که اکثریت نیازمالی آنهارامرتفع می کند.سهولت بدست آوردن این منبع مالی، برگرایش بهره گیری ازآن افزوده می باشد.زیراتنهاکافی می باشد که مؤافقت سهامداران درموردتقسیم نکردن سودجلب شودوسودتقسیم نشده مجدداً درشرکت سرمایه گذاری گردد.این شیوه بویژه دربازارهای سرمایه تکامل نیافته مانندبازارسرمایه ایران رایج تراست.چراکه مدیران شرکت ها آگاهندچنانچه سودتقسیم شودبرای تأمین مالی ازمحل های دیگربادشواری های بسیارروبرو خواهندشد.درحالی که درکشورهایی که دسترسی به بازارسرمایه آسانتراست شرکت ها بااطمینان خاطر، سودشرکت راتقسیم می کنند.(نوروش وعابدی،1384)

2-2-9سودانباشته

سودانباشته همیشه یکی ازمنابع مهم تأمین مالی بلندمدت برای شرکت ها بوده می باشد.ازآنجاکه سودسالانه شرکت به دوبخش تقسیم می گردد،یعنی بخشی ازآن به عنوان سودبه صاحبان سهام داده می شودوبخشی ازآن به حساب سودانباشته منظورمی گردد،هیئت مدیره می تواندسیاستهای مربوط به تقسیم سودرابه عنوان یک راهنمامورداستفاده قراردهد.

اولین عاملی که درسیاستگذاری تقسیم سودموردتوجه قرارمی گیردسودانباشته می باشد،زیرااندوخته کردن سودیکی ازمنابع تأمین مالی به حساب می آید.اگرسودانباشته یک منبع تأمین مالی انگاشته گردد،آنگاه شرکت

بایدمقدارزیادی ازسودراتحت عنوان سودانباشته کناربگذارندومقدارکمی ازسودشرکت رابین سهامداران تقسیم کنند.

[1] . Raymond

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد