مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

اهداف مدیریت دانش

هدف مدیریت دانش، آن می باشد که به افراد در نوآوری، همکاری و تصمیم گیری کارآمد، یاری رساند؛ فرصت های سازمان را ارتقاء داده، و به عنوان یک فرآیند رشد دهنده به سازمان جهت انجام فرآیندهای اصلی خود اقدام کند.

به گونه کلی اهداف عمده ای که  برای سیستم های مدیریت دانش ارائه شده می باشد عبارتند از
(خاتمیان فر، 1385، ص6):

1- ایجاد مخازن دانش؛

2- ارتقاء دسترسی به دانش؛

3- بهبود و ارتقاء محیط دانش؛

4- مدیریت دانش به عنوان یک دارایی (داونپورت و پروساک، 1998)؛

5- صرفه جویی در هزینه، افزایش ظرفیت سازمانی، خدمت بهتر به مشتری، و کاهش زمان چرخه؛

6- اجتناب از هدر رفتن سرمایه عقلانی و حداقل کردن ریسک های مرتبط با نوآوری؛

در یک کلمه هدف مدیریت دانش دستیابی به ارزش تجاری از طریق دانش می باشد (پلسیس[1]، 2004).

2-15- چرخه مدیریت دانش :

در این بخش چند مدل مدیریت دانش را که هر یک، ضمن داشتن مشابهت با دیگر مدل ها، بعد خاصی از موضوع را در بر دارند، مطالعه می شوند تا از این طریق، امکان مقایسه و شناخت ابعاد گوناگون مدیریت دانش، برای یکپارچه سازی و به کارگیری بهتر آنها فراهم گردد. در ادامه مدل مورد بهره گیری در پژوهش و علت های بهره گیری از آن معرفی خواهد گردید.

1) مدل هیسیگ[2]

مدل هیسیگ (2000) از چهار فرآیند شامل خلق، ذخیره، انتشار، و بکار گیری دانش تشکیل شده می باشد:

الف) خلق دانش: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر می گردد. در توسعه این قابلیت، تجربه
تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده ها و ایجاد ارتباط بین موضوعات، از اهمیت کلیدی برخوردار می باشد.

ب) ذخیره دانش: قابلیت ذخیره سازمان یافته می باشد که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای کارکنان دیگر، و تسهیم مؤثر دانش فراهم می گردد. در این سامانه، دانش های لازم بایستی به آسانی برای بهره گیری همگان ذخیره گردد.

پ) انتشار دانش: فرآیند انتشار دانش به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت هایشان به یکدیگر وابسته اند، کمک می کند.

ت) به کارگیری دانش: این فرآیند از این ایده آغاز می گردد که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر می باشد. این عنصر، دایره فرآیند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می کند.

2) مدل مک الروی[3]

مک الروی و همکاران (2002)، یک چارچوب فکری با نام “دوره عمر دانش” تعریف کرده اند که در آن، فرآیند ایجاد دانش را به دو فرآیند تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می کند:

الف) تولید دانش: فرآیند خلق دانش سازمانی جدید می باشد که به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و  اطلاعات، و ارزیابی دانش انجام می گیرد. این فرآیند، مترادف یادگیری سازمانی می باشد.

ب) پیوسته کردن دانش: از طریق بعضی فعالیت ها که پخش و تسهیم دانش را تجویز می کنند، انجام می گیرد. این اقدام، کارهایی از قبیل توزیع دانش (از طریق برنامه و غیره)، جستجو، تدریس،تسهیم دانش و دیگر فعالیت های اجتماعی را که موجب برقراری ارتباط می گردد، شامل می گردد.

3)مدل بوکوویتز و ویلیامز[4]

اجزای فرآیند مدیریت دانش ارایه شده از سوی بوکوویتز و ویلیامز (1999) شامل هفت مرحلۀ کسب، بکارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، تولید و نگهداری، و واگذاری دانش می باشد که بایستی برای ایجاد سرمایه بر پایه دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند.

الف) کسب دانش: نکات اساسی که در یافتن اطلاعات درست، بایستی در زمان مناسب مد نظر قرار گیرند، عبارتند از:

 • آیا همکاران می توانند نیازهای اطلاعاتی خود را دقیق فرموله کنند؟
 • آیا منابع و دارندگان دانش مشخص اند؟
 • آیا ابزارهای کمّی و قواعد موجود، از جستجوی اطلاعات طرفداری می کنند؟
 • آیا شالوده ساختار دانشی، قابل فهم بوده و خوب سازماندهی شده اند؟

ب) بکارگیری دانش: به این معنا می باشد که بتوان خلاقانه و مشتری گرایانه، راه حل های مناسب را به دست آورد. این امر از طریق پیشنهاد راه های گوناگون برای بهره گیری از دانش های بالقوه انجام
می گردد. نکاتی که بایستی برای تحقق این موضوع مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:

 • جریان آزاد ایده ها در داخل سازمان.
 • همکاری تنگاتنگ بخش های مختلف سازمان.

ایجاد مکان های (مجازی / فیزیکی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خلاقیت در سازمان

[1] – Plessis

     Hisig- 2

1 – McElroy

 Williams  Bukowitz &- 2

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد