عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

1- درتحقیق تحت عنوان تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر مدیریت دانش که در سال 2011 وتوسط تسنگ وفان انجام گردید. در این پژوهش ارتباط بین جو اخلاقی ومدیریت دانش تائید گردید.همچنین دربین ابعاد جو اخلاقی ارتباط بین جو خودخواهانه ومدیریت دانش تائید نشد اما نتایج نشان داد که دونوع جو اخلاقی دیگر یعنی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای وجو اخلاقی مبتنی برمسئولیت اجتماعی دارای ارتباط مثبت با مدیریت دانش می باشند. این پژوهش همچنین نشان داده شده که جو اخلاقی از طریق مدیریت دانش برعملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت دارد(Tseng & Fan ,2011 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-تحقیقی تحت عنوان “ارتباط بین  فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش”    در این پژوهش رابطۀ بین چهار نوع فرهنگ سازمانی حاصل از چارچوب مفهومی  Comeronو  Quinnو شش بعد مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. یافته ها نشان می دهند که رابطۀ معناداری بین انواع مختلف فرهنگ سازمانی و شش بعد مدیریت دانش هست. Allameh& md, al, 2011))

3-تحقیقی تحت عنوان “مدیریت دانش ونوآوری : تأثیر جوسازمانی وساختار” هدف از این پژوهش مطالعه اثرات جو و ساختار سازمانی بر روی مدیریت دانش و نوآوری شرکت می باشد. یافته ها نشان می دهند که مدیریت دانش بطور قطعی با نوآوری شرکت مرتبط می باشد. بعلاوه اثر مدیریت دانش بر روی نوآوری بوسیلۀ جو حمایتی، ساختار عدم تمرکز، رسمیت کمتر و یکپارچگی، تعدیل می گردد. زمانیکه ساختار سازمانی دارای رسمیت کمتر، عدم تمرکز و یکپارچگی بیشتری می باشد مدیریت دانش، بیشتر ترقی می یابد.     Chen & Huang,2010))

4-رابرتسون و همرسلی در[1]پژوهشی که در میان متخصصان مشاوره انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شیوه خاصی از مدیریت بر افراد می تواند جوی را در سازمان ایجاد کند که بر اساس آن افراد با میل و اشتیاق، دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. (Robertson, Hamersley, 2000)

5- تحقیقی با عنوان ” ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش” در این پژوهش پنج مولفه تیم سازی، یادگیری، مذاکره و گفتگو، طرفداری مدیریت عالی و ارتباطات به عنوان مؤلفه های فرهنگ سازمانی؛ و تبدیل ایده، ذخیره دانش، انتقال دانش و تولید دانش به عنوان مؤلفه های استقرار مدیریت دانش در نظر گرفته شده اند. نتایج بررسیهای صورت گرفته حاکی از این می باشد که در شرکت توزیع برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران، وضعیت تیم سازی، مذاکره و گفتگو، ارتباطات، طرفداری مدیریت عالی و یادگیری به گونه ای می باشد که زمینه لازم برای استقرار مدیریت دانش را مهیا نمی کند(دانش فرد و شهابی نیا، 1389).

[1] Robertson & Hamersley

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد