عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

فرایند بازاریابی

برنامه های بازاریابی در این که اکثرا بر محصولات خاص و بازار تمرکز دارند با برنامه های

استراتژیک متفاوتند. این برنامه ها محور اصلی اجرا و هماهنگی بین فعالیت های مختلف بازاریابی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می باشد(روستا و دیگران،  1381، ص 48).

بازاریابی فرایندی می باشد که شرکت طی آن برای مشتری ارزش ایجاد کرده و ارتباط مستحکمی با او مستقر می کند تا در عوض بتواند از او ارزش بدست آورد. فرایند بازاریابی شامل پنج مرحله می باشد. شکل 2-2( کاتلر و آرمسترانگ،1385 ،ص69).

فرایند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی می باشد(روستا و دیگران، 1381).

در چهار مرحله اول برای مشتری ارزش خلق می گردد. بازاریاب آغاز بایستی بازار و نیازها و خواسته های مشتری را درک کند. بعد بایستی استراتژی بازاریابی مشتری مداری را طراحی کند که هدف آن جذب، حفظ و رشد مشتریان هدف می باشد. بازاریاب در مرحله سوم برنامه واقعی که منجر به ارائه ارزشهای برتر می گردد را تهیه می کند. این سه مرحله، اساس مرحله چهارم که همان ایجاد ارتباط سودمند با مشتریان و مشعوف کردن آنها می باشد، می باشد. در گام آخر، شرکت بخاطر برقراری ارتباط مستحکم با مشتری، پاداش خود را از طریق جذب ارزش از او بدست می آورد. شرکتهای برجسته بازاریابی، برای یادگیری و درک نیازها، خواسته ها و احتیاجات مشتریانشان با تمام وجود کوشش می کنند. درک این مسائل، شرکت را در طراحی پیشنهادی که ارضا کننده خواسته ها باشد یاری کرده و ارتباط پرارزشی با مشتری بر قرار می کند که منجر به جذب ارزش و سهم بیشتری از او می گردد. نتیجه نهایی این می باشد که دارایی دراز مدت مشتری برای شرکت افزایش می یابد. مفاهیم اصلی بازار این موارد می باشند : نیاز، خواسته و تقاضا؛ پیشنهادهای بازاریابی(محصولات، خدمات، و تجربیات)؛ ارزش و رضایت؛ مبادله و ارتباط؛ و بازار ها. خواسته ها، نیازهای انسانی می باشند که توسط فرهنگ و شخصیت فردی شکل گرفته اند. وقتی که خواسته با قدرت خرید همراه گردد ، به تقاضا تبدیل می گردد. شرکتها با بهره گیری از پیشنهاد ارزش، به نیازها پاسخ می دهند؛ پیشنهاد ارزش، مجموعه ای از منافع می باشد که شرکت متعهد شده برای ارضای نیاز به مشتری بدهد. پیشنهاد ارزش، ارزش را از طریق پیشنهاد بازاریابی به مشتری رسانده و در نهایت منجر به برقراری ارتباط داد و ستد دراز مدتی با مشتری می گردد.( کاتلر و آرمسترانگ،1385)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد