عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

2-2- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش

داده، منشأ تشکیل دانش می باشد. داده ها، واقعیت ها و اعداد خام هستند مانند سرانه هر دانش آموز (کیدول،[1] 2000، ص27) .داده ها رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند داده یک واقعیت از یک جایگاه و یا یک مورد از یک زمینه خاص، بدون ارتباط با دیگر چیزهاست.
داده ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل، واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آنها دانسته می گردد. این اجزاء در پایگاههای داده، ذخیره و مدیریت می شوند، داده ها حداقل متن را دارند و تا زمانی که مورد پردازش واقع نشوند به تنهایی مفهوم خاصی را ایجاد نمی کنند ( نوروزیان، 1384، ص 24 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات از قرار گرفتن داده ها در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد می گردد، مانند هزینه هر دانش آموز در یک دبیرستان و یک سال تحصیلی خاص (کیدول، 2000، ص 29 ). اطلاعات داده های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن می باشد. ارتباط داده ها ممکن می باشد اظهار کننده اطلاعات باشد، ممکن می باشد صرف ارتباط داده به اطلاعات منجر نگردد مگر اینکه موجب درک مفهوم آنها باشد. اطلاعات در حقیقت داده های پردازش شده را در بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند ( نوروزیان، 1384، ص 25 ).

دانش اطلاعاتی می باشد که بر اقدام تأثیر داشته باشد. عملی بودن به معنای ارتباط با حوزه های خاص
می باشد و بدین مقصود اطلاعات مرتبط بایستی در جای مناسب، زمان مناسب، و شکل مناسب به گونه ای که هر کس که به آن نیاز دارد بتواند در تصمیم گیری از آن بهره گیری کند، در دسترس باشد.(اسلاوندی،[3]2001).

زیاد
کم
معنا

دانش منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل ارزیابی و قضاوت شهودی می باشد. دانش در فضای بین اذهان فردی و

[1] – Kidwell

[2] – Peter Drucker

[3] –  Slavendy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه