مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

هدف کلی:

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

1-4-2- اهداف فرعی:

 1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
 2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
 3. تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

 

سوالات پژوهش

 1. آیا جایگاه سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد؟
 2. آیا ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد ؟
 3. اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران چه قدر می باشد؟
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 5. آیاالگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد ؟

فرضیه های پژوهش

 

1-6-1- فرضیه اصلی :

الگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی :

 1. بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت هست .
 2. بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب واحد محل اشتغال تفاوت هست .
 3. بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب سمت سازمانی تفاوت هست .
 4. اندازه تحصیلات بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.
 5. سن افراد بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.
 6. سابقه خدمت بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.
 7. پایه سازمانی بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

 1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
 2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد