مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

–  تعریف فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران

هامستره معتقد می باشد، فرهنگ سازمانی مجموعه مفروضات، باورها و ارزش های مشترک اعضای سازمان می باشد که الگوی رفتاری سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می سازد. همچنان که شخصیت افراد آنها را از دیگران متمایز می سازد، فرهنگ یک سازمان یا جامعه نیز آن جامعه را از دیگر جوامع و سازمان ها متمایز می سازد و همچون جوامع که دارای فرهنگ منحصربه فرد و خاص خود هستند، هرسازمانی نیز فرهنگ خاص خود را دارد. (قلی پور، 1380، 195)

فرهنگ سازمانی در سیستم اعتمادی سازمان عیان شده و به تناوب از طریق زبان، نمادها و آداب و رسوم که منعکس کننده رفتار ناشی از یک سیستم اعتقادی می باشد، اظهار می گردد. فرهنگ سازمانی از یک سو پیوند دهنده اجزا داخل سازمان و از سوی دیگر عامل تفکیک هر سازمان از سازمان دیگر می باشد.  هلریگل رهنگ سازمانی را الگوی منحصربه فرد از مفروضات، ارزش ها و هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری، زبان، سمبل ها و عملیات سازمان ها را تشکیل می دهد، تعریف می کند. (هلریگل، 1996، 40-539) از دیدگاه علی رضائیان فرهنگ سازمانی شامل اعتقادات مشترک افراد سازمان درمورد چگونگی انجام چیزها و اولویت ها می باشد. (رضائیان، 1374، 89)

فرنچ از فرهنگ سازمانی همان تعریف سازمان غیر رسمی را ارائه کرده می باشد. فرنچ معتقد می باشد که یک سازمان مثل کوه یخ می باشد که بخش عمده آن نامرئی می باشد. در این تعبیر آن چیز که که در زیر آب قرار دارد فرهنگ سازمان می باشد. مفهوم فرهنگ سازمانی دارای تأثیر و کارکردهای فوق العاده ای می باشد. زیرا هم محصول می باشد و هم فرآیند هم علت می باشد و هم معلول.  فرهنگ سازمان، بر ویژگی خاص و متمایز سازمان یعنی معنا بخشیدن به افراد تأکید می ورزد، فرهنگ ریشه های عمیق و با دوامی دارد و طریقه تغییر در آن کند می باشد. فرهنگ یک سازمان، رفتار کارکنانش را کنترل می نماید.

فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور در سازمان برای کارکنان مشخص می کند و ادراک یکسان از سازمان می باشد که وجود آن ها در همه اعضای سازمان نظاره می گردد و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی می باشد که سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می دارد و هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند. (رابینز، 1991)

شوارتز و دیویس فرهنگ سازمانی را به عنوان الگو و اعتقادات و انتظارات مشترک اعضای سازمان در نظر می گیرند که خود پایه گذار هنجارهایی می باشد که به صورت قدرتمندانه رفتار افراد و گروه ها را در سازمان می سازد.  لوئیس فرهنگ سازمانی را این چنین تعریف می کند: مجموعه ای از دریافت و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل ها نمادی را برای اظهار این تفاهم های مشترک به کار می گیرد. (تورانلو، 1388)

دفت فرهنگ سازمانی را نشان دهنده ی مجموعه ای ارزش ها، باورها، هنجارها و تفاهم هایی می داند که سازمان در آن ها با کارکنان وجوه مشترک دارد. (دفت 1380)

2-4-2-7- عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ سازمانی

بر طبق جدیدترین تحقیقاتی که را بینز انجام داد، هفت ویژگی اصلی که در مجموع در برگیرنده ی جوهر و ماهیت فرهنگ سازمانی می باشد اظهار می گردد:

  • نوآوری و پذیرش ریسک: میزانی که هر کارگر برای نوآور بودن و پذریش ریسک برانگیخته می باشد.
  • در نظر داشتن جزئیات: میزانی که از هر کارگر انتظار می رود تا از خود دقت، تجزیه و تحلیل و در نظر داشتن جزئیات را نشان دهد.
  • نتیجه گیری: میزانی می باشد که یک مدیر روی نتایج و پیامدها تمرکز می کند، به جای این که روی تکنیک ها و رویه های به کار گرفته شده برای به دست آوردن آن پیامدها تمرکز کند.
  • در نظر داشتن افراد (مردم گرایی): میزانی که یک مدیر در درون شرایط حاصل از تأثیر پیامدها بر روی افراد در سازمان ها تصمیم گیری می کند.
  • تیم گرایی (همکاری): میزانی که فعالیت ها ماوراهای تیم سازماندهی شده به جای اینکه ماوراهای افراد سازماندهی گردد.
  • جسارت (پرخاشگری): میزانی که افراد در جسور هستند و رقابت جو، به جای این که سهل انگار باشند.
  • ثبات: میزانی که فعالیت های سازمان بر حفظ وضع موجود در مقایسه با رشد تأکید می کند.

هر یا از این خصیصه ها روی یک پیوسته ای از بالا تا پایین قرار دارند. اگر سازمان بر مبنای این هفت خصیصه ارزیابی گردد، یک تصویر کلی از فرهنگ سازمانی به دست می آید. این تصویر یک فهم مشترکی از چگونگه رفتار کردن ایجاد خواهد نمود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد