مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش را میتوان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف نمود و شامل گام‏هایی می باشد که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید ( سکاران ، ترجمه صائبی – شیرازی ،1384)

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی بهره گیری گردد.

(ایران نژاد پاریزی، 1378).

مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی ،1379).

پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق می باشد.

هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می‌پردازیم آن را” پژوهش کاربردی”[1] می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به گونه معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می‌کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه‌ای می‌خوانیم که پژوهش محض نیز نامیده می گردد. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می کند (سکاران ، ترجمه صائبی – شیرازی ،1384) .

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری بهره گیری شده، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

3-2- روش پژوهش

روش های پژوهش مختلفی هست که بهره گیری از هریک از روش های پژوهش بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد مطالعه، توصیه می گردد. روش پژوهش در علوم رفتاری با در نظر داشتن ملاکهای هدف پژوهش، نحوه گردآوری داده ها، نحوه اجراء  مشخص می گردد.

الف) روش پژوهش بر حسب هدف: تحقیقات علمی را بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه (بازرگان وهمکاران، 1388). پژوهش حاضر نیز قصد دارد تا به ” مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در  سازمان بازرسی کل کشور ” بپردازد و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد.

ب)  روش پژوهش بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش  توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که کوشش پژوهشگر بر این می باشد تا یک مساله و پرسش واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: 1) تحقیقات آزمایشی 2) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف پژوهش توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد (بازرگان وهمکاران، 1388). هدف ما نیز ” مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در  سازمان بازرسی کل کشور ” می باشد.

ج) روش پژوهش بر حسب نحوه اجراء: پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی
می باشد.

3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

الف) روش گرد آوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر بهره گیری گردید :

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات  بهره گیری شده می باشد.

تحقیقات میدانی: به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید.

ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این پژوهش از دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری گردیده می باشد:

مطالعه اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و …از روش مطالعه اسناد و مدارک بهره گیری گردیده می باشد. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی می باشد، بهره گیری شده می باشد.

  1. Applied Research

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد