عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

مقدمه

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری می باشد.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.سازمان‌های کنونی، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به مقصود بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند.چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام”مدیریت دانش” می باشند.(قربانی،صابر-1388)

در سال های اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی ضروری جهت پرورش ایجاد سرمایه ی فکری سازمانی به کار رفته می باشد .سرمایه فکری سازمان می تواند هم به صورت فردی وهم به صورت جمعی در فرآیندی جهت ایجاد، ذخیره، تقسیم، اکتساب و به کارگیری دانش فردی و سازمانی بکار گرفته گردد. اما بعضی از سازمان ها تنها بر توسعه ی منافع عمومی، علی رغم نگرانی های که از بروز خودخواهی فرد یا احتمال ریسک موجود می باشد، متمرکز می شوند.از سوی دیگر عوامل متفاوتی میتواند برمدیریت دانش تاثیرگذارباشندکه یکی از این متغیر ها جواخلاقی سازمان می باشد. مفهوم جو اخلاقی سازمان با سازه های کلی تری مانندجو سازمانی و فرهنگ سازمانی در ارتباط می باشد، اما برروی موضوعات اخلاقی یا اصول اخلاقی تمرکز بیشتری دارد. جو اخلاقی یک سازمان،ارزش ها و رفتارهای اخلاقی مورد انتظار آن را نشان می دهد، که بر روی اخلاقی بودن اعضایش تأثیر دارد. در این پژوهش ابعاد جو اخلاقی که مدنظر ویکتور کالن هستد مد نظر قرار می گیرد. که عبارتند از :جو اخلاقی خودخواهانه[1] یا خود محوری، جو اخلاقی مبتنی برمسئولیت اجتماعی[2] و جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای می باشد که این ابعاد تاثیرات قابل توجهی بر رفتارهای تقسیم دانش دارند. Tseng & Fan ,2011)).

در این پژوهش قصد داریم به مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش در کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان و اداره کل امور مالیاتی استان گیلان بپردازیم. در فصل دوم 3 بخش هست: مدیریت دانش،جو اخلاق سازمانی و پیشینه پژوهش

[1] self -Interest

[2] Social responsibility

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد