مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

2-1-مقدمه

ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬار از اﻧﻘﻼب ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪی در آن زﻣﻴﻦ ﺑﻮد، و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪی ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ، داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻣﻨﻮرﻳﺎن، 1383، ص 3).

زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﻴﺢ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد چالش دﻳﮕﺮی اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﻮﻳﺎ و ﻧﻮآور ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، و ﺣﺘﻲ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، و روزآمد کردن داﻧﺶ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

در عصر حاضر، ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﻛﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ (داونپورت و پروساک،[1]1998).

[1] – Davenport & Prusak

اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻗﺮن بیست و یکم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را درک ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ بیشتر می باشد، و ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی، زﻳﺮﻛﻲ، ﻓﺮاﺳﺖ، و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻳﻊ آن در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (کینگ و زیسمال،[1] 2003).

داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود (هیت و هوسکیسن،[2] 2005).

لذا با در نظر داشتن اهمیت دانش و مدیریت دانش در این بخش از فصل دوم به مطالعه آن می پردازیم.

 

 

2-2- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش

داده، منشأ تشکیل دانش می باشد. داده ها، واقعیت ها و اعداد خام هستند مانند سرانه هر دانش آموز (کیدول،[3] 2000، ص27) .داده ها رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند داده یک واقعیت از یک جایگاه و یا یک مورد از یک زمینه خاص، بدون ارتباط با دیگر چیزهاست.
داده ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل، واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آنها دانسته می گردد. این اجزاء در پایگاههای داده، ذخیره و مدیریت می شوند، داده ها حداقل متن را دارند و تا زمانی که مورد پردازش واقع نشوند به تنهایی مفهوم خاصی را ایجاد نمی کنند ( نوروزیان، 1384، ص 24 ).

[1] – King&Zeithmal

[2] – Hitt& Hoskisson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Kidwell

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد