عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

رویکرد تفسیری به سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد تفسیری در علوم انسانی به  نحوی مربوط به مباحث  نظری جامعه شناس آلمانی ماکس وبر ایست که معتقد به فرق بین علوم انسانی از علوم طبیعی و مطالعه کنش اجتماعی در علوم انسانی می باشد. وبر ضمن تاکید بر کنش اجتماعی با معنا یا تمایل به مقصود (هدف) به مطالعه مفهوم تفهم که انعکاس دهنده چگونگی توجه مردم در خلق معنا و علت های انگیزش های آن ها می باشد، می پردازد. علوم اجتماعی تفسیری مربوط به هرمنوتیک یا فرضیه معنا که در قرن 19 ظهور نمود در زمینه های فلسفی، هنر، مذهب، و زبان شناسی گسترش پیدا نمود، می باشد. این رویکرد به گونه اختصار، یک تحلیل سیستماتیک از کنش اجتماعی با معنا از طریق  نظاره مستقیم و جزئی رفتار مردم در شرایط طبیعی جهت فهم و تفسیر این مطلب که چگونه مردم دنیای اجتماعی خودشان را خلق و به آن معنا می بخشند می باشد. (نیومن ،1994) رویکرد تفسیری معتقد می باشد  که دنیای اجتماعی بر خلاف دنیای فیزیکی، خارج و مستقل از آگاهی بشر ها وجود ندارد. پس دنیای اجتماعی  از قبل تعیین شده نمی باشد که محققین آن را کشف کنند. درک زندگی اجتماعی که از کنش متقابل با معنای بشر ها خلق می گردد، متکی بر سیستم معنای مردم در هر نظام اجتماعی می باشد. بر این اساس زندگی اجتماعی به عنوان چیزی که مردم آن را تجربه می کنند و به آن معنا می بخشند، موجدیت می بایستی پس هویت واقعی بستگی به تعریفی دارد که مردم به آن الصاق می نمایند و تبیین آن صرفاً از زاویه دید آنها امکان پذیر می باشد (مارشال و راس من،1995). پس رویکرد تفسیری به عنوان یک رویکرد بشر مدار، اهمیت زیادی به آزادی فرد، تجربه با معنا و آگاهی او می دهد. این دیدگاه ضمن دافعا از اختیار به جای جبر معتقد می باشد که آگاهی تاثیر زیادی بر کنش اجتماعی در مقایسه با دیگر عوامل اجتماعی دارد (نیومن 1994) بر این اساس توانمندی بشر در خلق کردن به جای قرار گرفتن در شرایط و زمنیه های از قبل تعیین شده ،مورد طرفداری قرار می گیرد. نظام اداری به عنوان بخشی از نظام سیاسی می تواند یکی از بخش ها و زیر مجموعه های مهم در طریقه توسعه سیاسی هر جامعه باشد و در عین حال در صورت ضعف، بیماری، فساد، عدم برخورداری از توانایی های لازم و وجد کاستی های می تواند به صورت یکی از موانع توسعه سیاسی جامعه در آید.

 

2-4- چهارچوب نظری پژوهش

2-4-1 آگاهی سازمانی (نظریه مرتن) [1]

2-4-1-1-آگاهی از اهداف و آگاهی از ابزار

مرتن می گوید در میان عناصر ساخت اجتماعی و فرهنگی دو عنصر اهداف و ابزار دارای اهمیت هستند. اهداف، اغراض و منافعی که از نقطه نظر فرهنگی تعریف می شوند و تشکیل نوعی چهارچوب ارجاعات آرمانی را می دهند. این اهداف کم و بیش حالت یکپارچه ای دارند و با درجات گوناگونی از احساس و پرستیژ ملازمه پیدا می کنند. بعضی از این آرمان های فرهنگی با کشش های اصلی و بدوی بشر ارتباط دارند اما تابع این کشش ها یا تعیین شده به وسیله اینها نیستند. دومین عنصر، شیوه های قابل قبول دستیابی به این اهداف را تعیین، تنظیم و کنترل می کند. هر گروه اجتماعی به گونه ثابت اندازه و مقیاس اهداف مورد تمایلش را با تنظیم مقررات اخلاقی یا نهادی در زمینه رویه های مجاز و مورد اقتضایی که برای رسیدن به این هدف ها ضرورت دارند، همراه می کند. این هنجارهای تنظیم کننده و واجبات اخلاقی لزوماً تقارن و تطابقی با هنجارهای فنی یا مربوط به کارایی ندارند. ممکن می باشد افرادی خاص راه های کارآمدی را برای دستیابی به اهداف انتخاب کنند اما خارج از هنجارها و ضابطه های نهادی قرار گرفته باشند. هنجارها و ضابطه های نهادی انتخاب وسایل مقتضی را محدود می کنند (ورسلی،505: 1373).

مرتن معتقد می باشد از طریق مقررات اجتماعی حاکم بر وسایل قابل قبول می باشد که می توان به اهداف رسید. زمانی که افراد در صدد انجام کنشی هستند با مقررات (هنجار ها و رسوم) الزام آور رو به رو می شوند. البته این مقررات لزوماً دست و پا گیر تلقی نمی شوند. معمولاً اشخاص قوانین را در حکم عوامل راهنمایی کننده و تسهیل کننده می دانند که در صورت نبودن آنها وضع به کلی در هم بر هم و مغشوش می گردد. ساخت شیوه های استاندار شده کنش را برای نیل به اهداف فراهم می کنند، شیوه ای که به کنش صورت و می سازند. در نظر مرتن ویژگی بارز این ساخت ها جزئی از نظام اجتماعی هستند. مرتن با توصیف ساخت های اجتماعی و این که ساخت ها چه کاری انجام می دهند، موضوع آگاهی را تبیین می کند، او با رد تبیین های فردگرایانه می خواهد تببین جامعه شناختی از آگاهی ارائه دهد. او می خواهد ثابت کند که ساخت اجتماعی تنوعی از شیوه های کنش (شیوه های انطباق) را در اختیار افراد قرار می دهد و ریشه های آگاهی را به شرایط ساختی جامعه مرتبط می کند. او به نفس آگاهی (آگاهی از اهداف یا آگاهی از وسایل) علاقه مند نیست، بلکه برای پی بردن به ریشه های ساختی– اجتماعی در تببین آگاهی علاقه مند می باشد و می خواهد نشان دهد که چگونه بروز انواع مشخصی از اقدام در شرایط اجتماعی معین، هنجاری و قابل پیش بینی می باشد و این تبییتی کاملاً جامعه شناختی می باشد (اسکیدمور،159:1372).

1 -Merton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد