عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرح نظری پژوهش پایان­نامه مبنای کلیه عملیات اجرایی آن خواهد بود. بر اساس مبانی نظر این بخش می باشد که چارچوب نظری پژوهش پایان­نامه ایجاد میگردد و خط سیر انجام آن مشخص میگردد. در این بخش، تعاریف مختلف مفاهیم مورد نظر پژوهش و دیدگاههای مختلف در قبال آنها اظهار میشوند. بدین ترتیب که در فصل دوم، شامل دو بخش ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش می باشد. بخش اول شامل بانکداری اینترنتی، وفاداری مشتریان و ارتباط بین بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان می باشد. و در بخش دوم پیشینه پژوهش داخلی و خارجی ارائه می گردد.

بخش 1 : ادبیات پژوهش

2-1 بانکداری اینترنتی

2-1-1)  تاریخچه  بانکداری اینترنتی ([1] )

دریونان باستان ثروتمندان جواهرات، مازاد پول های فلزی که عموماً از فلزات گرانبها ساخته شده بود و سایر اشیاء قیمتی خویش را به مقصود حفاظت از دستبرد سارقان ، با پرداخت کارمزدی به صورت امانت به معابد می سپردند و معابد بخشی از پول های فلزی را برای مدت معینی در قبال دریافت کارمزدی به افراد نیازمند قرض می دادند.

کلیسای رومیان نیز در قرون وسطا مانند معابد اقدام می نمود اما فیلیپ چهارم شاه فرانسه، به تأثیر بانکی کلیسا ها خاتمه داد. تحول بانکداری را بایستی از ایتالیای قرن دوازدهم میلادی جستجو نمود و در این تحول خانواده لومباردها تأثیر بسیاری داشتند.پس از لمباردها می توان از زر گرهای لندن دانست. پس از بحران مالی 1673 در دوره چارلز دوم، احساس نیاز به بانک در محافل بازرگانی وسیاسی ، منجر به تاسیس بانک انگلستان در سال 1694 گردید.پساز آن کشورهایی نظیر هلند، سوئد و آلمان نیز به تاسیس بانکها و موسسات مالی متعددی پرداختند (گشته گر، 1390).

  1. Internet Banking

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد