عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش)

مطالعات تجربی نشان داده اند که با اینکه سازمانها تولید دانش می کنند، در عین حال آن را فراموش هم می کنند. پس ذخیره، سازماندهی و بازیابی دانش سازمان در عین حال به حافظه سازمانی هم تصریح می کند ( استین و واس،[1] 1995).

حافظه سازمانی بخش مهمی از مدیریت مؤثر دانش سازمانی را تشکیل می دهد. حافظه سازمانی حاوی دانشی می باشد که در اشکال مختلف مانند مستند سازی، اطلاعات ساخت یافته ذخیره شده در پایگاه اطلاعات الکترونیکی، دانش اشخاص به صورت مستند شده در سیستم های خبره، رویه های سازمانی مستند شده و فرآیندها و دانش ضمنی کسب شده توسط افراد و شبکه های افراد ظاهر می گردد (تان و تئو،[2] 1998).

حافظه فردی براساس مشاهدات، تجارب و فعالیت های شخصی ایجاد می گردد (آرجریس و شون،[3] 1978).
حافظه جمعی یا سازمانی به عنوان ابزاری که با بهره گیری از آن دانش حاصل از رخدادها و تجربیات گذشته بر فعالیت های کنونی سازمانی تأثیر می گذارد، تعریف می گردد (اشتاین و پاوس، 1995).
حافظه سازمانی فراتر از حافظه فردی می باشد و شامل بخش های دیگری مانند فرهنگ، تغییرات و مبادلات (فرآیندهای تولیدی و رویه های کاری)، ساختار سازمانی رسمی و مخازن اطلاعاتی سازمانی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حافظه سازمانی به دو دسته معنایی و حوزه ای (بخشی) تقسیم می گردد. حافظه معنایی به دانش مستند شده، عیان و عمومی تصریح می کند، در حالی که حافظه حوزه ای معطوف به دانش در یک بافت خاص و وضعیت مشخص می باشد.

2-5-4 -توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش)

با در نظر داشتن طبیعت توزیع یافته دانش سازمانی، یک فرآیند مهم مدیریت دانش در سازمان به انتقال
دانش های مورد نیاز مربوط می گردد. با این حال در سازمانهایی که اغلب نمی دانند چه چیزی را
می دانند و سیستم های ضعیفی را برای استقرار و بازیابی دانش خود دارند، انتقال دانش فرآیند ساده ای نخواهد بود (علوی و لیندر،[4]2001).

برای این که دانش با ارزش گردد، بایستی با دیگران تسهیم گردد. انتقال دانش می تواند فعال یا منفعل باشد، دانش را می توان از طریق نظام های اطلاعاتی یا از طریق تعامل شخصی انتقال داد. دانش را می توان در برنامه های آموزشی و کارآموزی ادغام نمود و یا در فرآیندها گنجاند، می توان آن را به سادگی در یک مخزن ذخیره نمود، به گونه ای که هر وقت که مصرف کننده به آن نیاز داشته باشد در دسترس باشد (رادینگ،[5] 1383، صص 30-29).

لذا لازم می باشد که دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان تسهیم گردد. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد ( بات، 1383، ص 80 ). انتقال دانش را بر حسب 5 عامل زیر می توان دسته بندی نمود::

 • ارزش درک شده از دانش در واحدی که به عنوان منبع دانش به شمار می رود.
 • تمایلات منبع دانش در جهت تسهیم دانش؛
 • وجود کانالهای انتقالی و غنای آنها؛
 • تغییر جایگاه انگیزشی واحد دریافت کننده دانش (ایجاد علاقه جهت کسب دانش)؛
 • ظرفیت واحد دریافت کننده به عنوان توانایی جمع آوری و بهره گیری از دانش منتقل شده (گوپتا و گوینداراجان، 2000).

عنصری که از همه کمتر قابل کنترل می باشد، ظرفیت واحد دریافت کننده می باشد. دانش بایستی در مواقع آرامش ذهنی و در فرآیند استراحت، به ذهن دریافت کننده انتقال یابد که در این حالت ظرفیت ذهنی دریافت کننده به مقصود پردازش محرک های دریافت شده (دانش جدید) در بالاترین اندازه خود
می باشد. در اکثر متون برکانالهای انتقال دانش تمرکز می گردد. کانالهای انتقال دانش می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند، و یا اینکه شخصی و یا غیر شخصی باشند (ونس و اینون،[6] 1998).

2-5-5-  کاربرد دانش ( بهره گیری از دانش)

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ تولید و ارائه ﺧﺪﻣﺎت، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺶ را در جای مناسب آن مشخص نماید، ممکن می باشد در حفظ مزیت های رقابتی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﻲ ﺧﻮد روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.

Stein & wass – 1

 Tan & Teo  – 1

2 – Argyris & Schon

3 – Alavi & Linder

4 – Roding

1 – Vence & Eynon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد