عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

رویکرد مالی

روش های مبتنی بر ارزش مالی، ارزش ویژه نام و نشان تجاری را از دیگر دارایی های شرکت استخراج کرده اند )آکر، (1991 . بر مبنای این رویکرد، ارزش ویژه نام و نشان تجاری جریان نقدی افزایشی می باشد که از محصولات نام گذاری شده علاوه بر جریانات نقدی که از فروش محصولات بی نام منتج می گردد، به دست می آید )فارکوهار، (.1989. در واقع مجموعه ای از تجزیه و تحلیل های مالی و تجزیه و تحلیل تأثیر نام تجاری در صنعت و رتبه آن نام از لحاظ قدرت در میان رقباست و مجموعه ای از این تحلیل ها که در نهایت ارزش مالی نام تجاری را تشکیل می دهد. نظریه پردازان بازاریابی انتقاداتی را به مدل مالی وارد کردند. زیرا مدل های مالی بر کمیت هایی مانند ارزش بازار سهام، ارزش درآمد بالقوه، درآمدهای ناشی از اعطای مجوز، هزینه های اکتساب (تحصیل) و صرف قیمت یا حاشیۀ سهم مشتری ، تمرکز داشتند ، نظریه پردازان بازاریابی در مورد مدل های مالی انتقاداتی داشتند (آرچر و همکاران[1]، 2006 ؛ بندیکسان و همکاران[2].(2001

دیدگاه مالی عبارت می باشد از تنزیل جریانات نقد آتی یک کالای برنددار در برابر یک کالای بدون برند

) کاپفرر, 1998 سایمون و سولیوان [3])1993 تنها به بعد مالی ارزش ویژه برند پرداخته و می گوید ارزش ویژه برند نتیجه ای می باشد از دارایی های برند شامل آگاهی از برند، تصویر ذهنی، کیفیت ادراک شده برند، آشنایی و جذابیت برند. این ابعاد دارایی های برند برای محصول ارزش افزوده به همراه دارد.  ارزش مالی ارزش ویژه برند برابر می باشد با ارزش افزوده برند منحای هزینه های برند گذاری و هزینه های سرمایه گذاری شده (راج و همکاران، 2003 ). مدافعان دیدگاه مالی ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش کل نام و نشان تجاری تعریف می کنند که هنگامی که فروخته گردید و یا به ترازنامه افزوده گردید یک دارایی مجزا می باشد. ( فلدویک[4] 1996,).

[1] – Archer et al

[2] Bendixen et al

[3] – Simon and Sullivan

[4] Feldwick

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد