عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

بخش سوم: تحقیقات انجام شده

تحقیقات خارجی

مطالعه ای که بر روی فعالیتهای شرکت تری- ام (3M) توسط  آلن[1] (1994) صورت گرفت، نشان داد که شرکت مذکور با تشویق افراد مستعد به نوآوری و کوشش در زمینه تبدیل فکرهای نو به محصولات و سود قابل قبول برای خود، شهرتی چشمگیر به دست آورده می باشد. ارزشها و باورهای عمیق و ریشه دار حاکم بر تری- ام، مشوق انتقال دانش بوده و سازگاری انتقال آن را در این جهت به وجود آورده می باشد. تفویض اختیار، جایز شمردن اشتباهات سازنده، و تکریم به استعدادهای اشخاص در سطوح مختلف شرکت نیز بخشی از فرهنگ این شرکت بوده می باشد. شرکت تری- ام  مروج این باور می باشد که دانش به اشخاص تعلق ندارد، بلکه متعلق به کل شرکت می باشد و این جایگاه حاصل فرهنگ تسهیم دانش می باشد.

نوناکا و تاکیوچی  (1997) مطالعه ای را در 15 سازمان تحت عنوان چگونگی گسترش دانش سازمان در شرکتهای ژاپنی برای کسب مزیت رقابتی انجام دادند. آنها در کار خود بیشتر بر روی چگونگی تولید دانش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تولید دانش تمرکز کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که:

– رهبری سازمان تأثیر مهمی در تشویق افراد به ابراز ایده ها و عقایدشان در مورد تأثیر شان دارد.

– دانش در اثر ارتباط و تقابل افراد انتقال می یابد، پس سیستمهای ارتباطی سازمان می توانند تأثیر مهمی را در ایجاد و انتقال دانش در سازمان بازی کنند.

– هر اندازه ساختار سازمان منعطف تر و به موقع تغییر پذیر باشد، سازمان در کسب و خلق و انتقال
ایده های جدید موفق تر اقدام می کند.

– شناخت و مطالعه عوامل فرهنگی و هنجارها و ارزشهایی که انتقال و گسترش دانش را در سازمان احاطه می کنند، برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد.

– تشکیل گروههای کاری و هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف سازمان تأثیر مهمی در انتقال و تسهیم دانسته های افراد سازمان بازی می کند.

– به گونه کلی شناخت مشخصه های فرهنگ سازمان برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش در سازمان ضروری و قطعی می باشد.

راستوگی[2] (2000)  فرآیند های اساسی مورد نیاز برای مدیریت مؤثر دانش را در 15 سازمان درسراسر جهان مطالعه نمود. هدف عمده مطالعه تعیین تأثیر الگوهای رفتاری و فرهنگی مورد بهره گیری توسط سازمانها در ایجاد، انتقال و بکارگیری دانش سازمانی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– دانش یک حقیقت محض نیست، بلکه امری متحرک، ارتباط ای و بر مبنای فعالیت بشری می باشد، و به جایگاه و افراد وابسته می باشد.

– دانش یک فرآیند فردی و اجتماعی می باشد که به تقابل و تعامل بین اعضای جامعه و فرآیندهای بشری متکی می باشد.

– از آنجایی که دانش با کمک افرادی که با هم کار می کنند تولید شده می باشد، ایجاد دانش به عوامل فرهنگی و تعامل انسانی وابسته می باشد.

– تشکیل گروههای کاری و تعریف روشن سیاست های سازمان در ایجاد و توزیع دانش در سازمان تأثیر مهمی اعمال می کند.

راوﻟﻲ (2000) ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. وی ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣؤﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻬـﻢ و ﺟـﺪی در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ارزش گذاری و ﭘﺎداش اﺳﺖ.

در پژوهش کوپر (2001)، تعداد 149 نفر از یک شرکت داروسازی مطالعه شدند. وی نتیجه گرفت که سازمان هایی که دارای رهبری موفق و فرهنگ سازمانی قوی می باشند، در کسب دانش و اطلاعات و تجزیه و تحلیل موقعیتهای پیچیده موفق تر اقدام می کنند.

در پژوهشی که توسط دایر و مک دانوف[3] (2001 ) انجام شده می باشد، چالشهای موجود در اجرای  مدیریت دانش به تبیین زیر شناسایی شدند:

– فرهنگ های رایج در سازمانها، مدیریت دانش را ترویج نمی کند.

– شناخت صحیح از مدیریت دانش و منابع آن وجود ندارد.

– سازمان ها در سنجش منافع مالی دانش، توانایی لازم را ندارند.

– فرآیندهای سازمانی مورد نیاز برای مدیریت دانش طراحی نشده اند.

– یافته ها و اطلاعات لازم برای مدیریت دانش موجود نیست.

– انگیزه ها و پاداشهای لازم پیش بینی نشده اند.

– فناوری لازم و مناسب وجود ندارد.

– مدیران تعهدات لازم را در اجرای مدیریت دانش ندارند.

پاولین و ماسون[4] (2002 ) در مطالعه موانع و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه های مدیریت دانش دریافتند که موانع مدیریت دانش در داخل سازمان عبارتند از: فرهنگ سازمانی، رهبری، عملکردهای مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش. از سوی دیگر، عوامل مؤثر در جذب برنامه های مدیریت دانش که بیرون از سازمان هستند بر اساس این پژوهش عبارتند از: رقابت، فشار رقبا، و این تصور که مدیریت دانش می تواند موجب بالا رفتن بهره وری و مانع از دست رفتن اطلاعات گردد.

1 – Allen

1 – Rastogi

2 – Dyer & McDonough

[4]– Pauleen & Mason

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد