عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر می باشد با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. کل پرسشنامه های توزیع شده (310) عدد می باشد که (274) پرسشنامه بازگشت داده شده و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها می باشد که در آن از پاسخ دهنده خواسته می گردد نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید.

پرسشنامه پژوهش حاضر دارای 33 سوال می باشد که به تبیین جدول ذیل وبه تفکیک متغیر ها وابعاد آورده شده می باشد.

روایی وپایایی ابزار اندازه گیری

یکی از مهم ترین ویژگی های هر پژوهش ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن می باشد . هر نوع ابزار اندازه گیری بایستی از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با پژوهش را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال پژوهش پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به تبیین آنها پرداخته می گردد .

روایی پرسشنامه:

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد

.(خاکی ،1388)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا ، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران،1388) در این پژوهش از روش روایی محتوی بهره گیری شده می باشد.روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد