عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

4کنترل

کنترل شرکت نیزموردعلاقه وتوجه سهامداران می باشد،چنانچه اکثریت سهام یک مؤسسه درحال حاضردرتملک تعداداندکی ازسهامداران باشدکه واحدمزبور راکنترل نمایندحفظ کنترل درتصمیم گیری های مرتبط باانتخاب بین روش های مختلف تأمین مالی وهریک از روش ها برآن موردتوجه خاص قرارخواهدگرفت،اماشرکت های بزرگ که سهامداران متعددی دارند،معمولاً عامل کنترل تأثیرچندانی برتصمیمات مالی نخواهدداشت.(شباهنگ،1372)پس می توان گفت اگرحفظ کنترل برای سهامداران عادی موضوع مهمی باشدآنهاترجیح می دهندکه قسمت عمده منابع مالی موردنیاز شرکت راازطریق وام باانتشارسهام ممتازبدست آورندزیرااین گروه ها دارای تأثیر بسیارکمی به جزء درموارداستثنایی که درکنترل شرکت دارند.البته بهره گیری زیادازوام درتامین مالی این احتمال راافزایش می دهدکه شرکت درسال آتی بتواند اصل وفرع وام رابازپرداخت نماید،لذا احتمال توقیف دارایی هااز طرف طلبکاران افزایش پیدامی کندوریسک ورشکستگی شرکت افزایش پیدامی کندوبه این ترتیب برای کاهش این ریسک شرکت بوسیلۀ انتشارسهام عادی برای تامین وجوه موردنیاز خودکنترل راکاهش می دهد.

2-2-4-5قابلیت انعطاف

به تاثیرتصمیمات جاری تامین مالی مختلف دردوره های آتی تصریح دارد.بهره گیری ازیک روش تأمین مالی مشخص درزمان حاضرممکن می باشد روش های تامین مالی قابل بهره گیری درزمان های آینده رامحدود کند.مثلاً بهره گیری ازیک فقره تسهیلات مالی درحال حاضرمی تواندمحدودیت هایی راازلحاظ استقراض مجدددرآینده برای شرکت تحمیل وآن راناگزیرکندتابه منظورتأمین وجوه موردنیاز،روش ارزان وسهام عادی رامورداستفاده قراردهدبه این ترتیب چنانچه واحدانتفاعی درسال آینده تأمین مالی ازمنابع خارجی راانتظار داشته باشدتصمیم مربوط درحال حاضروانتشارسهام درسال آینده ازیک سووانتشارسهام درحال حاضرواستقراض درآینده ازسوی دیگرخواهدبود،شرکت هاعلاوه برنیازمندی های پولی،برای تأمین مالی پروژه های سرمایه ای موردانتظار،به دراختیارداشتن منابع احتیاطی تامین مالی وظرفیت استقراض نیزاهمیت می دهندتابتوانندبه موقع ازمزایای فرصت های غیرمنتظره بهره مندشوندیادرمقابل زیان های غیرمترقبه پایداری کنند.

2-2-4-6زمانبندی

زمانبندی نیزیکی ازعوامل بسیارمهم وبااهمیت درتحلیل روش های تأمین مالی محسوب می شوداهمیت عامل مزبوربه نوسانات بازار سهام واوراق قرضه بستگی داردوهرچه این نوسانات شدیدترباشداهمیت عامل زمانبندی نیز بیشترخواهدبود.نکته قابل توجه این می باشد که وضعیت بازارسرمایه،عامل مهمی درانتخاب نوع روش تأمین مالی می باشدبه فرض اگرببینیم که درآینده حالت تورم وجودداردبهتراست برای تأمین وجوه موردنیازازمنابع بلندمدت بخصوص وام (اوراق قرضه) بهره گیری گردد.درموقع رکودبهتراست ازمنابع کوتاه مدت بهره گیری گردد.(اریچ وهلتون[1]،2005)

2-2-5عوامل مؤثردرانتخاب استراتژی تامین مالی

بطورکلی درانتخاب یک استراتژی مناسب جهت تأمین مالی موردنیازمی بایست به مواردزیرتوجه گردد:

1.مواردمصرف منابع

2.هزینه وریسکی که درهریک ازروش های تأمین مالی وجودداردوتاثیرآن برهزینه سرمایه مؤسسه

3.ساختارمالی مؤسسه(نسبت بدهی هابه حقوق صاحبان سهام)

4.شرایط بدهی های فعلی مؤسسه(سررسیدبدهی های موجود )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5.شرایط اختصاصی هریک ازطرق تأمین مالی منابع (نوع تضمین ویاوثیقه موردنظراعطاکنندگان اعتباروشرایط خاص سرمایه گذاران وحقوق اختصاصی موردنظرآنان)

6.شرایط اختصاصی وچشم انداز تحولات احتمالی درآن

7.وضعیت سودآوری ونقدینگی موسسه(اعرابی وعابدی،1390)

[1] . Erich& Heltern

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد