مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

ب) تعریف عملیاتی:

برای سنجش مدیریت دانش از از مقاله Patrick S.W.Fong & Sonia K.Y.Choi بهره گیری شده یا به تعبیری  در این پژوهش مقصود از مدیریت دانش، وضعیت سازمان مورد نظر از لحاظ مؤلفه‌های : اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، بهره گیری از دانش ، نگهداری از دانش می‌باشد.

یادگیری الکترونیکی :

تعریف نظری:

یادگیری الکترونیکی، فرآیند یادگیری مؤثری می باشد متشکل از محتوایی که به صورت دیجیتالی ارائه می گردد،  در تعریفی دیگر یادگیری الکترونیکی را شامل تمام تجارب یادگیری و آموزشی می داند که از طریق فناوری الکترونیکی همچون اینترنت، نوارهای دیداری و شنیداری، پخش ماهواره ای، تلویزیون تعاملی و لوحهای فشرده ارائه می شوندکمیسیون تکنولوژی و یادگیری بزرگسال( ٢٠٠١ ).

تعریف عملیاتی:

برای سنجش نیازهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان در این پژوهش از پرسش نامه استانداردی بهره گیری گردید که قبلا روایی و پایایی آن توسط پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته بود. این پرسشنامه 26 گویه ای از دو قسمت تشکیل میشود. بخش اول مربوط به اطلاعات فردی شامل جنسیت، گروه آموزشی ، مقطع تحصیلی و معدل تحصیلی می باشد. بخش دوم پرسش هایی مربوط به اندازه آمادگی دانشجو برای شرکت در یادگیری الکترونیکی را شامل میشود که در قالب 6 عامل (دسترسی به فناوری، انگیزش، توانایی یادگیری از  طریق رسانه ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی، مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی) دسته بندی میشوند. برای نمره گذاری، از مقیاس 5 نقطه ای لیکرت بهره گیری گردید . بدین ترتیب که از دانشجویان خواسته گردید برحسب اندازه آمادگی خود یکی از گزینه های کاملا مخالفم، تا حدودی مخالفم ، مطمئن نیستم ، تا حدودی  موافقم و کاملا مو افقم را انتخاب کنند .

1-9-محدودیت های پژوهش

مانند محدودیت هایی که در پژوهش حاضر پژوهشگر با آنها مواجه بوده می باشد عبارتند از:

الف. محدودیت های قابل کنترل:

  • پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می گردد. بدین معنا که پرسشنامه، توجه افراد را مطالعه می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی گردد.
  • گستردگی جامعه مورد پژوهش.

ب. محدودیت های غیرقابل کنترل:

  • فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درمورد موضوع پژوهش در جامعه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد