عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

دانش نهان

دانش نهان، شرط لازم بر تمایل فکری و عملی می باشد. دانش نهان توسعه مدل های ذهنی ، تجریدی که انجام می گردد، متغیر هایی که انتخاب می گردد ، پدیده ها، واقعیتی که انتخاب می گردد تا روی آن تمرکز گردد، اصول اساسی مواضع ماورای طبیعی ما ، سلیقه ما و غیره را سازمان دهی می کند  . این دانش به آسانی از میان مرز های سازمانی نمی تواند گذر نماید . تحرک آن مقید به شبکه یا روایط اجتماعی معین می باشد .

دانش روابط

دانش روابط ، دانستن اشخاص می باشد . این دانش درگیر شایستگی های اجتماعی برای بنای گروه های اجتماعی در زمان هایی می باشد که آشفتگی هست . برای بقای سازمان ، سرمایه گذاری در دانش روابط حیاتی می باشد. نوعی از دانش روابط که به آسانی قابل مراوده می باشد، ممکن می باشد به عنوان دانش عیان طبقه بندی گردد (سیف الدین ، 1385) .

2-1-4) مدیریت دانش

مدیریت دانش به عنوان منبع مهم مزیت رقابتی برای سازمان ها شناخته شده می باشد و در همه سازمان ها در سرتاسر جهان در حال گسترش می باشد (,2007 Bechina & Ndle) . مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این می باشد که دانش موجود در هر سازمان را چگونه می توان شناسایی نمود و از آن به بهترین نحوه بهره جست. مدیریت دانش (Km) به عنوان رویکرد لازم مورد بهره گیری برای ترویج سرمایه فکری سازمان می باشد.سرمایه فکری ممکن می باشد به صورت جداگانه استخراج و همچنین بطور مشترک برای تولید،ذخیره،کسب و انتشار دانش سازمانی بکار آید(2013( Shafique imran,.ایجاد سیستم های مدیریت دانش یکی از مهمترین راه کارهای بهبود سطح دانش در هرسازمانی شمرده می شوند مدیریت دانش ، شاخصه های کارکردی و مهم زیر را در سازمان های توانمند ، پشتیبانی می کند:

–  فرآیندهای کشف دانش یا ساخت دانش جدید و پالایش دانش موجود (ایجاد  دانش) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  به اشتراک گذاری دانش میان افراد و در سطح همه مرزهای سازمانی ( مدیریت کردن دانش) .

–  ایجاد و بهره گیری از دانش بعنوان بخشی از کار روزانه افراد و به عنوان بخشی از تصمیم گیری آنها

( آقاجانی و همکاران ، 1387).

 

2-1-5) تعاریف  مدیریت دانش

ساختاردهی به دانش موجب بهبود موثر و کارایی حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری اثر بخش می گردد. گام اول از Km)) تقویت تبادل دانش عمومی در داخل سازمان و توسعه همه جانبه آن دانش می باشد.معمولا دانش یک مشخصه عمومی و بعنوان یک دارایی متعلق به عموم کارکنان می باشد که بوسیله سازمان این دانش مورد بهره برداری قرار گرفته و در سازمان نگداری و حفظ می گردد (2013. ( Shafique imran,

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه