عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

معیار ارزش ویژه برند Keller (1994)

در بدعتی عیان از کار Aaker، Keller (1994) نمونه‌ای از ارزش برند را تبیین داد. Keller (1994)، متضاد با تعریف Aaker، ارزش ویژه برند مشتری محور را صرفاً از منظر مشتری می‌دید و آن را به این شکل تعریف می‌نمود: «تأثیر متمایز دانش برند بر پاسخ مشتری به بازاریابی برند.».نظر به اینکه تعریف های قبلی، ارزش ویژه برند را به صورت سرمایه‌ای برای سازمان می دیدند، این مفهوم سازی به سمت پاسخ مشتری به بازاریابی برند هدف، از طریق تداعی های مثبت و تصویر متمایز شده در مقایسه با محصولات مشابه، هدایت  می‌گردید. Keller دانش برند را ترکیب شده از دو مؤلفه می‌دید: آگاهی برند و تصویر برند. فرض گرفته می‌گردید که دانش برند مشتری بر ارزش ویژه برند محصول تأثیر می‌گذارد. به اظهار دقیق‌تر،یک مشتری که از یک برند خاص آگاه می باشد و تداعی های خاص، مطلوب و قوی برای برند هدف را ایجاد می کند، شاید بهتر باشد که محصول مفروض را مصرف کند. پس شناخت نقشی که آگاهی برند و تداعی های برند در فرآیند ساخت ارزش ویژه مثبت برند بازی می‌کنند، اهمیت دارد.

آگاهی برند

آگاهی برند حضور برند را در ذهن مشتری باز می‌نمایاند ( Keller، 1993)از منظر مشتری، توانایی سازماندهی و فراخوانی نام برند، نقطه‌ی حساس بدعت در مسیر ارزش ویژه برند می باشد. آگاهی برند از دو بعد ترکیب می گردد: بازشناسی برند و فراخوانی برند. مقصود از بازشناسی برند توانایی مشتری برای به یاد آوردن تجربه‌های پیشین این برند می باشد؛ هنگامی که برند را  الگو فرض می کند (Keller، 2002). توانایی مشتری برای بازشناختن برند، نهایت آگاهی ذهنی که برند برای مشتری ایجاد می کند را، بدست می آورد. مقصود از فراخوانی برند، توانایی مشتری برای بازیافتن برند می باشد؛ وقتی که طبقه‌بندی محصول را الگو یا نوع دیگری از کاوش درمورد برند فرض می کنند (Keller، 1994).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد