عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

عادت

عادت در لغت به معنای خوی می باشد و در اصطلاح هر‌گاه کرداری (رفتاری) در اثر تکرار چنان مورد قبول و خوشایند طبع قرار گیرد، به طوریکه انجام مکرّر آن خوشایند و ترک آن دشوار باشد، می‌گویند عادت به وجود آمده می باشد  به قاعده‌مندی‌های اجتماعی که در اثر تکرار منظم و پایدار به وجود آمده‌اند عادت گفته می گردد. شخص در صورت رعایت نکردن عادات اجتماعی؛ مورد مجازات قرار نمی‌گیرد. در عادات اجتماعی؛ آموزش و عقاید تأثیری ندارد و شخص پاسخ قانع کننده‌ای برای پیروی از این رفتارها ندارد (شب خیز، 1392)

1-8) قلمرو پژوهش :

1-8-1) قلمرو مکانی

هر پایان‌نامه در حوزه علوم اجتماعی بویژه مدیریت در واقع در زمره تحقیقات کاربردی می باشد.با در نظر داشتن اینکه آگاهی از سازمان، گروه، قشر یا جامعه ای که در آن پژوهش صورت می‌گیرد. می‌تواند بردرک بهتر  فرایند و دستاوردهای پژوهش تاثیر دارد. از این رو تعریف و شناخت جامعه آماری لازم است. (خاکی، 1386،ص156) قلمرو مکانی این پژوهش نظر خواهی از کلیه مراجعین به شعب بانک پارسیان شهر رشت می‌باشند که باتوجه به نا محدود بودن حجم جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی برای بدست آوردن حجم نمونه بهره گیری شده می باشد که باتوجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 384 بدست آمده می باشد.

1-8-2)  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش در نیم سال دوم سال 1392  و سه ماه اول سال 1393 در رشت  انجام گردیده می باشد.

1-8-3) قلمرو موضوعی :

موضوع این پژوهش در باره ارتباط بین بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان می باشد که در بانک پارسیان رشت صورت گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه