مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

فرضیه های پژوهش

1- آگاهی /تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند تاثیر دارد.

2- آگاهی/تداعی برند بر اندازه اثر برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) تاثیر دارد.

3- آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) تاثیر دارد.

4-ادراک مشتریان(مشتریان بانک صادرات) از برتری برند بر اندازه اثر برند آن ها تاثیر دارد.

5-ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند تاثیر دارد.

6-اندازه تاثیر برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) بر اندازه هم نوایی با برند تاثیر دارد.

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش این می باشد که ساختارها را عملیاتی کند و ارتباط بین ابعاد ارزش ویژه برند را به گونه تجربی مطالعه کند. مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در این مطالعه در زمینه خدمات بانکی بکار خواهد رفت.

 

اهداف علمی

اهداف کلی

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد