مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-13-1)گات [1]

موافقتنامه عمومی ‌تعرفه و تجارت که درمورد تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

1-13-2) سازمان تجارت جهانی[2]

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی می باشد که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. (www.wto.org)

1-13-3) رقابت پذیری

رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد پیش روی رقبایش در بازاری می باشد که به راحتی کالاها، خدمات، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می گردد. رقابت پذری می تواند به عنوان توانایی در طراحی، تولید، بازاریابی محولات و فروش آنها بیشتر از رقبا تعریف گردد.(شورچلد، 2002، 124)

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر تصریح به این دارد که آیا شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور، با در نظر داشتن منابع داخلی خود، موقعیتشان در بازار و توان خلاقیت و نوآوری موجود در شرکت، پس از الحاق ایران به WTO رقابت پذیر خواهند بود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-13-4) منابع داخلی

منابع، واحدهای پایه ای بوده و شامل تمام نهاده های مالی، تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی می باشد. هچنین منابع پایه هایی برای شایستگی سازمان فراهم می کنند. در واقع شایستگی های یک صنعت از یک یا ترکیبی از منابع صنعت به وجود می آیند و خود پایه ای برای ایجاد مزیت رقابتی ایجاد می نمایند.(جاتنر و ورلی،1994، 37)

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر تصریح به این دارد که آیا شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور پس از الحاق ایران به WTO از سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی خود در جهت رقابت پذیری بهره گیری خواهند نمود؟

1-13-5) جایگاه در بازار

در برگیرنده چهارچوب هایی مانند ساختار صنعت، زنجیره ارزش و استراتژی های عمومی بوده و با بهره گیری از آن ها، اساسی برای تعریف مزیت رقابتی و طراحی استراتژی ها در خارج از سازمان بوده و تأکید خاصی بر رقابت دارد و چندان توجهی به شرکت و منابع آن نمی کند.(هرلی و همکاران، 2003، 101)

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر تصریح به این دارد که آیا شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور پس از الحاق ایران به WTO به نحو احسن از سرمایه مشتری و هوشمندی رقابتی خود در جهت رقابت پذیری بهره گیری خواهند نمود؟

[1] GATT : General  agreement on tariff and trade

[2] WTO : World trade organization

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایر فرضیه ها به تبیین زیر می باشند:

  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر جایگاه صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی  با فرمت ورد