عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

روایی پرسشنامه:

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد

.(خاکی ،1388)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا ، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران،1388) در این پژوهش از روش روایی محتوی بهره گیری شده می باشد.روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی،روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر  یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته می باشد.(سکاران،1388 ) سیاق کار به این گونه بود که پرسشنامه طراحی شده باتوجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودند در اختیار اساتید راهنما ومشاور قرار گرفت و بعد از بکارگیری نظرات ایشان ، پرسشنامه نهایی تدوین گردید .به این ترتیب می توان گفت که در پژوهش حاضر از روش روایی محتوا بهره گیری شده می باشد.

پایایی پرسشنامه:

مقصود آن می باشد که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی » بهره گیری  می کنیم واندازه آن معمولاً بین صفر تایک تغییر می کند. ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک ، معرف پایایی کامل می باشد (خاکی،1388). برای محاسبه ضریب پایایی روش های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: 1) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)،2)روش موازی(همتا)، 3) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و4) روش کودر- ریچاردسون تصریح نمود. اما آن چیز که در این پژوهش جهت محاسبه ضریب پایایی بهره گیری شده می باشد بهره گیری از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.زیرا که تقریباً در همه موارد،  آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران،1388)از همین رو با بهره گیری از نرم افزار spss19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده می باشد. فرمول بهره گیری شده به شکل زیر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد