مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

6)فرضیه های پژوهش

برمبنای چهارچوب نظری پژوهش فرضیه های پژوهش به تبیین زیر می باشند:

فرضیه اصلی

بین جو اخلاق سازمانی و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان ارتباط هست.

فرضیه های فرعی

فرضیه اول : بین جو اخلاقی خودخواهانه سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان ارتباط هست.

فرضیه دوم : بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان ارتباط هست.

فرضیه سوم :  بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان ارتباط هست.

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش

1-7-1)تعریف مفهومی وعملیاتی جواخلاقی سازمان :

تعریف مفهومی جواخلاقی سازمان:

جو کاری اخلاقی به عنوان ادراکات رایج از اعمال و رویه های خاص سازمانی تعریف می گردد که محتوای اخلاقی دارد (احمدی وپناهی،1389). وابعاد آن به تبیین زیر می باشد:

جواخلاقی خودخواهانه سازمان:

این نوع جو مستلزم معیار خودبینی و خودستایی می باشد و بر اساس حداکثر کردن نفع شخصی قرار دارد. افراد عقیده دارند که تصمیماتی اتخاذ گردد که به منافع سازمان خدمت کند یا منافع شخصی را فراهم کند.

جو اخلاقی مبتنی برمسئولیت اجتماعی:

این نوع جواخلاقی بر روی معیار اخلاقی خیر خواهی، و علاقه به دیگران تمرکز دارد. در این جو، افراد دارای علاقه صادقانه و بی غل و غش به رفاه و سعادت همدیگر، علاوه بر سایر افراد در درون و برون سازمانی هستند که ممکن می باشد  توسط تصمیمات اخلاقی شان متأثر شوند.

جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای:

دراین جو اخلاقی، کارکنان قوانین و قواعد و مقررات حرفه شان را رعایت می کنند. در جایگاه های تصمیم گیری در درون این جوقاعده و قانون درک شده می باشد که کارکنان بایستی تصمیمات را بر اساس اختیار و حکم بعضی سیستم های برونی مانند قانون، یا رفتار حرفه ای اتخاذ کنند(ازخورشید ومحسنی،1389 ).

تعریف عملیاتی جواخلاقی سازمان

جهت عملیاتی کردن متغییرجو اخلاقی وابعادآن در سازمان از پرسشنامه ای حاوی 11سوال که در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده می باشد بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد