مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

هری هاران[1] (2002) عوامل اصلی را که برای موفقیت مدیریت دانش حیاتی می باشد در چهار گروه شامل فناوری، فرآیندها، افراد، و تعهد استراتژیکی مستمر طبقه بندی کرده می باشد.

2-9-1- فناوری:

 فناوری در مدیریت دانش  راه حل هایی را برای تسهیم دانش، مدیریت و اداره کردن اسناد، جریان یا طریقه کار و غیره ایجاد می کند. این ابزارها نوعاً مکان مرکزی امنی را ایجاد می کنند که کارکنان، مصرف کنندگان، بخشهای مختلف، و حامیان سازمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند، دانش را تسهیم کنند، و یکدیگر و سازمان را برای تصمیم گیری بهتر هدایت کنند.

2-9-2 – فرآیندها:

 استانداردهایی را برای توزیع دانش، پذیرش محتوای مدیریت، ابقای کیفیت و حذف یا طبقه بندی و نگهداری محتوا، بازیابی اطلاعات، ارتباطات اعضاء در اقدام، متدولوژی و استانداردها، و مطالعات موردی فراهم می آورد. این فرایندها برای فهم و شناخت بهتر کار توسط کارکنان سازمان ضروری می باشد.

2-9-3 – افراد:

 بزرگترین چالش در مدیریت دانش اطمینان اعضاء به سازمان و اعتماد بین خود اعضاء برای تسهیم دانش، توزیع و بهره گیری مجدد از دانش برای دستیابی به نتایج می باشد. در بسیاری از سازمان ها نیاز به تغییر در طرز فکر سنتی و ایجاد فرهنگ سازمانی می باشد که دانش ذخیره شده را تسهیم می نماید، و جوّی از اعتماد را ایجاد می کند. این امر از طریق ایجاد انگیزه، قدردانی و پاداش، و تنظیم دوباره سیستم های ارزیابی، و نظام های دیگر اندازه گیری ایجاد می گردد. کلید موفقیت در مدیریت دانش، ایجاد بینش در افراد و شناخت متخصصان در قسمتهای مختلف سازمان می باشد.

2-9-4 – تعهد راهبردی مستمر:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت راهبردی تأثیر کلیدی برای ارتقای رفتار مطلوب از طریق الگو یا ارتباط مستمر دارد. تعهد راهبردی مستمر به مدیریت دانش توسط مدیران سطح بالا و ارشد سازمان یک اصل ضروری برای موفقیت مدیریت دانش می باشد (هری هاران و دیگران، 2002، صص 2-1).

2-10 – دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

لام و چواوو[2] (2005) دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ پروژهای مدیریت دانش را در چهار گروه خطر فناوری،
خطر فرهنگی، خطر محتوایی، خطر مدیریت پروژه معرفی کرده اند.

1- خطر فناوری: اکثر پروژه های مدیریت دانش از نوعی فناوری نظیر مخازن دانشی و اینترانت ها بهره گیری می کنند. بعضی از خطرات خاص آن شامل موارد ذیل می باشند:

2- جهل تکنولوژیک: در این خطر بینش واضحی در خصوص درک و فهم فناوری و چگونگی بهره گیری از آن جهت طرفداری از مدیریت دانش وجود ندارد، یا بینش فنی به وضوح تعریف نشده؛ یا این بینش متناسب با اهداف پروژه تعریف نشده می باشد.

 3- پیچیدگی فنی بسیار زیاد: در این نوع خطرات راه حل های فنی و تکنولوژیکی طوری طراحی می شوند که به مراتب از آن چیز که می بایستی طراحی شوند پیچیده ترند. در نتیجه، زمان و کوشش بیشتری صرف شده و به افت پروژه و هزینه های اضافی منجر خواهد گردید.

4- قابلیت اطمینان و بهره گیری از ابزار مدیریت دانش ضعیف: مدیریت دانش همواره از جانب بهره گیری از ابزار های ضعیف و همچنین بهره گیری ضعیف بهره گیری کنندگان مورد نظرآسیب پذیر می باشد.به عنوان مثال طراحی ضعیف یا پیچیده، از بهره گیری گسترده یک پروژه مدیریت دانش در سراسر سازمان جلوگیری می کند.

5- فقدان ظرفیت پاسخگویی : زیر ساختهای فنی پاسخگوی حجم مورد درخواست بهره گیری کنندگان بواسطه پهنای باند و دیگر محدودیت های فنی نمی باشند

   Hariharan – 1

   Lam & Chauav – 1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد