پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش از نظر لغت به معنی درست کردن، یافتن و یافتن حقیقت می باشد. در اصطلاح علمی عبارت می باشد از اعمال روش های توام با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقت به کار می رود (فرهنگی و صفر زاده، ١٣٨۵، ص۱۰۹).

با در نظر داشتن عنوان پژوهش و ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته، بحث ما در این فصل اطلاعات لازم در خصوص روش اجرای پژوهش، تعیین روش های نمونه گیری و حجم نمونه، همچنین روش ها و ابزار مورد بهره گیری جهت گردآوری اطلاعات، روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، روایی و پایایی که ما را در جهت رسیدن به اهداف پژوهش و اثبات یا رد فرضیه ها یاری می رساند تبیین داده می گردد.

3-2) روش پژوهش (فرآیند اجرای پژوهش)

اکثر مطالعات تحقیقی یک روش یا راهبرد را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص و شامل رویه های مشترک خاصی مانند اظهار مساله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش پژوهش معین می شوند (خاکی، ۱٣٨۲، ص۱۲٣).

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی (پژوهشی می باشد که در سازمانی خاص به قصد حل مشکل موجود در یک جایگاه اجرا می گردد) و از لحاظ روش اجرا پژوهش حاضر از تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد و نهایتا از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای (مطالعه اسناد و منابع مربوطه) و میدانی هم با بهره گیری از پرسشنامه (نظر خواهی از مراجعین به بانک پارسیان رشت) صورت می گیرید.

روش کار به این گونه می باشد که بعضی از ابعاد بانکداری اینترنتی در نظر گرفته گردید و برای جمع آوری اطلاعات جهت سنجش آنها در بانک پارسیان رشت پرسشنامه هایی توزیع گردید؛ که سوال هایی طرح گردید مشتمل بر 26 سوال برای وفاداری مشتریان در باره بهره گیری از خدمات اینترنتی از بانک پارسیان می باشد که توسط مردمانی که به بانک پارسیان مراجعه می کنند، تکمیل گردید و از طیف ۵ گزینه ای لیکرت در مقیاس (کاملا مخالفم- کاملا موافقم) بهره گیری گردید.

 

3-3) جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد (سکاران، ١۳٨٨، ص۲۹۴).

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مراجعین به بانک پارسیان شهرستان رشت می باشند، لذا حجم جامعه نامحدود می باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد