عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

سابقه ( دوره تصدی ) : مدت زمانی می باشد که یک کارمند تصدی یک پست سازمانی را در اختیار دارد این مدت می تواند از چند روز تا چند سال باشد ( سید جوادین ،1382،ص 66)

فرهنگ سازمانی : سازمان را می توان بعنوان یک پدیده فرهنگی در نظر گرفت. اگر فرهنگ را الگویی از ارزشها، باورها، آداب، سنتها، دانش، زبان، جهان‌‌‌‌‌بینی، تلقی‌‌‌‌‌ها، توجه‌‌‌‌‌ها و نحوه  زندگی مردمان در هر جامعه فرض کنیم، سازمان نیز یک خرده‌‌‌‌‌فرهنگ یا جزئی از فرهنگ خواهد‌‌‌‌‌بود. هر سازمانی دارای فرهنگ خاص می باشد اگر چه از فرهنگ جامعه نشات گرفته، اما خصوصیات سازمان بر آن اثر نهاده و یک فرهنگ ویژه را ایجاد کرده‌‌‌‌‌می باشد. فرهنگ هر سازمان مینیاتوری از فرهنگ جامعه می باشد، اما دقیقا فرهنگ جامعه نیست. در درون سازمان درست همانند یک جامعه هنجارهای رفتاری خاصی حاکم می باشد. ارزشها و معیارهای ویژه‌‌‌‌‌ای وجود دارد و باورها و تلقی‌‌‌‌‌های مشخصی نسبت به امور در جریان می باشد (الوانی، 1383، 47).

 

2-2- سازمان

سازمان به معنی تجمع بزرگی از افراد می باشد که بر اساس روابط غیر شخصی اداره شده و برای رسیدن به هدف های معین ایجاد گردیده می باشد. سازمان ها، واحدهای اجتماعی از پیش طراحی شده می باشند. در نظام اجتماعی سازمان های متعددی وجود دارند که در یک ارتباط متناسب با یکدیگر، در جهت تحقق اهداف نظام اجتماعی، وارد اقدام و کنش می شوند. نظام اجتماعی بر اساس ارزش ها و هنجارهای حاکم بر حرکت خویش و با در نظر داشتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود، اقدام به تغییر در سازمان ها می نماید، به بیانی دیگر، سازمان وسیله می باشد جهت تحقق اهداف جامعه و نمی تواند به دور از روابطی که در متن آن رشد کرده و شکل گرفته می باشد، اقدام نماید. از طرفی سازمان جدا از بافت فرهنگی – سنتی جامعه نمی باشد. این بافت بیشتر متاثر از عوامل انسانی سازمان می باشد که با خصوصیات، عادات، افکار، سنتها و رفتار خاص به آن وارد می شوند (گیدنز،1374).

 

2-3- دو رویکرد کلی به سازمان

2-3-1-رویکرد ماشینی به سازمان

نظریه های کلاسیک سازمان به عنوان نظریه های رسمی سازمان پیش روی نظریه های جدیدتر که بر ساخت غیر رسمی سازمان تاکید می کنند، طبقه بندی گردیده اند. این نظریه های رسمی سازمان بعدها نظریه های ماشینی نیز نامیده شدند، زیرا به بشر همچون ماشین می نگرند. بر اساس این نظریه ها کارگر بایستی خود را با شغل و وظیفه کاری سازگار کند. کار کالایی می باشد که مدیریت می تواند آن را بخرد و مورد بهره گیری قرار دهد. سازمان بر اساس کار و وظیفه می باشد و واحد اساسی سازمان شغل می باشد که از وظایفی ترکیب شده که به وسیله یک کارگر انجام می گردد. پس در مطالعه سازمان ها شغل و کار مورد توجه می باشد و شاغل یعنی شخصی که کاری را انجام می دهد نادیده گرفته می گردد. افراد بایستی خود را با نیازهای سازمان سازگار کنند و افرادی که نتوانند خود را با این نیاز سازگار کنند کنار گذاشته می شوند. رهبران بر اساس شایستگی انتخاب می شوند و کاگران بدون زیرا وچرا دستوارت آنها را اجرا می کنند. دستوارت از بالا به پایین می رسند و گزارش های عملکرد یگانه شکل ارتباط پایین به بالا را تشکیل می دهند. نظریه ماشینی که انگیزه های اقتصادی رامنابع محرک بشر می داند فرض می کند که کارگران با انگیزه دستمزد برای به حداکثر رساندن درآمدهای خود با حداکثر تولید خواهند نمود. ترس از دست دادن کار  گرسنگی کارگران را وادار خواهد نمود با روحیه سبقت جویی از تمام توانایی خود برای تولید بیشتر بهره گیرند. با عقلانی کردن فرایند تولید  و یافتن بهترین روش های کار برای انجام هر کاری، کارگران در اجرای وظایف مربوط به کار خود، وادار به همنوایی با این رفتارهای عقلانی شده  می شوند (صبوری ، 101:1384).

 

2-3-2-رویکرد تفسیری به سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد تفسیری در علوم انسانی به  نحوی مربوط به مباحث  نظری جامعه شناس آلمانی ماکس وبر ایست که معتقد به فرق بین علوم انسانی از علوم طبیعی و مطالعه کنش اجتماعی در علوم انسانی می باشد. وبر ضمن تاکید بر کنش اجتماعی با معنا یا تمایل به مقصود (هدف) به مطالعه مفهوم تفهم که انعکاس دهنده چگونگی توجه مردم در خلق معنا و علت های انگیزش های آن ها می باشد، می پردازد. علوم اجتماعی تفسیری مربوط به هرمنوتیک یا فرضیه معنا که در قرن 19 ظهور نمود در زمینه های فلسفی، هنر، مذهب، و زبان شناسی گسترش پیدا نمود، می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد