عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف ارزش ویژه برند

در زمینه‌ی تعریف ارزش ویژه برند در ادبیات بازاریابی، اتفاق نظر وجود ندارد. از یک منظر سازمانی، Aaker (1996-1991) ارزش ویژه برند را به این شکل تعریف می کند: «مجموعه‌ای از اموال و تعهدات  مربوط به نماد و نام یک برند که به ارزش تولید شده توسط یک محصول یا خدمت، برای کارخانه و / یا مشتریان کارخانه، اضافه (کسر) می گردد». شرکت‌ها مسئولیت دارند که اموال فراوان برند را مدیریت کنند به مقصود بهبود ارزش محصول برای مشتری و کارخانه. از منظر Aaker یک کارخانه بایستی رسیدگی کند که برند با جنبه‌های ملموس خود، همچنین ارزش‌ها و اهداف سازمان به گونه کلی ، اختصار با ویژگی های شخصی که آن برند ممکن می باشد دارا باشد و باز نمایی های نمادین از برند، بازنمایی گردد. به علاوه ، این جنبه‌های برند از یک همانندی فراگیر یا تصویر برند در ذهن مشتری   (1996, Aaker) شکل می گیرد.

Keller (1993) ارزش ویژه برند را از منظر مشتری می‌نگرد؛ او این ارزش ویژه را به این ترتیب تعریف می کند: «تأثیر متمایز دانش برند نسبت به پاسخ مشتری به بازاریابی برند.» قدرت یک برند برای فرا خواندن تداعی های قوی، مطلوب و منحصر به فرد برند، ذات و جوهر ارزش ویژه برند به شمار می رود (Keller، 1994؛ McDowell، 2004). در میدان بازار رقابتی، توانایی یک برند برای متمایز ساختن خود از سایر رقبا یک وضعیت ضروری برای ادامه حیات می باشد. تداعی های منحصر به فرد برند مورد مطالعه قرار گرفته اند تا  در مقایسه با تداعی های معمول برند، در هدایت تصمیم گیری مشتری مفیدتر باشند. (Tversky، 1972).

از منظر مالی، ارزش ویژه برند به صورت تفاوت در گردش پول فزاینده بین یک کالای(خدمات) برند شده و یک رقیب برند نشده، تعریف شده می باشد. به همین ترتیب، تعریف‌های مالی از ارزش ویژه برند عبارت بوده‌اند از تفاوت در عایدات یا سود بین یک کالای(خدمات) برند شده و یک مارک خصوصی (Ailawahai، Lehmann و Neslin، 2003؛ Dubin، 1998). در این خصوص، ارزش صحیح  نام برند، از طریق مقایسه‌ی نقدینگی کالای برند شده پیش روی یک رقیب برند نشده شناخته می گردد.

Shocker، Srivastava و Ruekert (1994) مشتری و جنبه‌های مالی و ارزش ویژه برند را در تعریف خود ادغام کردند. آنها پیشنهاد دادند که ارزش ویژه برند از دو مؤلفه ترکیب گردد: قوت برند و ارزش برند. مقصود از قوت برند  مجموعه‌ای از تداعی ها و پاسخ‌های رفتاری از سوی مشتریان، اعضای کانال و کارخانه‌ی مادر در پاسخ به ارتباط برند می باشد. ارزش برند، پیامد مالی توان کارخانه برای بهبود قوت برند می باشد. این تعریف،این نگاه Keller (1993) را تبیین می دهد که ارزش ویژه برند بایستی به روشهای غیرمستقیم و مستقیم سنجیده گردد. ارزش ویژه برند، احتمالی می باشد در زمینه توانا بودن کارخانه برای سرمایه سازی مالی بر پاسخ متمایز شده  مشتری به  بازاریابی برند.

مضمون مشترک بین تعریف‌های مختلف از ارزش ویژه برند، تاکید براین  ارزش می باشد که: برند وقف یک کالای خاص متناسب با رقابت می گردد. در واقع،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد