مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

سنجش تداعی های برند

تأثیر تداعی های برند بر ساخت ارزش ویژه برند در ادبیات پیشین قویاً مطرح شده می باشد. Keller (1994) معتقد بود که تداعی های برند مهم‌ترین مؤلفه از ارزش ویژه برند را باز می‌نمایاند.

Barry (2000) برندهای خدماتی را در مدل خود از ارزش ویژه برند آزمایش نمود و به این نتیجه رسید که معنی برند در ذهن مشتری (تصویر کلی برند) تأثیری مستقیم بر سطح ارزش ویژه برند برای یک برند خدماتی دارد. او فرض گرفت که معنی برند، یعنی آشفتگی تداعی های برند که به معنی کلی برند برای مشتری منجر می گردد، به گونه نامتناسبی بر ارزش ویژه برند در مقایسه با آگاهی برند تأثیر می‌گذارد.  ادراک برند برای ارزش ویژه برند حیاتی‌تر می باشد تا حضور صرف برند در ذهن مشتری.

براساس مدل Berry، Ross (2006) یک مدل مفهومی پیشنهاد داد که نقشی را نشان می‌داد که تداعی های برند در ساخت ارزش ویژه برند بازی می‌کنند. تداعی های برند، که یک مؤلفه از ارزش ویژه برند بودند، نظریه پردازی می‌شدند تا مستقیماً بر سطح وفاداری مشتری نسبت به برند  محبوبشان تأثیر بگذارند. پژوهش‌های فوق الذکر اهمیت تداعی های برند را در ساخت ارزش ویژه برند نشان می‌دهند، در هر صورت، این کوشش‌های تحقیقاتی همگی ذاتاً مفهومی هستند. و مستقیماً نفوذ پذیری تداعی های برند را بر درآمدهای مربوط به ارزش ویژه برند آزمایش نمی‌کنند. پژوهش‌هایی بر کار عملیاتی کردن تداعی  برند و آزمون روابط آن با ارزش ویژه برند صورت گرفته می باشد.

Gladden و Funk (2001) ارتباط بین تداعی های برند و وفاداری برند را آزمایش کردند. وفاداری برند هم ردیف با مفهوم سازی  Keller (1993) از ارزش ویژه برند، پیامدی از ارزش ویژه برند به حساب می‌آید، و نه نوعی از تداعی برند آنطور که Aaker (1991) مدعی می باشد. Gordon 2010) )با مروری بر ادبیات پیشین،فهرستی از سیزده تداعی برند و مقیاس‌های پیشین ساخت. سیزده بعد از تداعی های برند دست کم از سه مورد در هر عامل ساخته می‌شدند و ابعاد همچنین براساس سه نوع تد اعی برند Keller تفکیک می‌شدند، یعنی: ویژگی‌ها، سودها و توجه‌ها. وفاداری برند مفهوم سازی می‌گردید،به طوری که شامل دو مؤلفه بود: وفاداری رفتاری و نظری. برای وفاداری رفتاری سه مورد ساخته شده بود در حالی که وفاداری نظری را چهار مورد که شامل آن‌ها می‌گردید می‌سنجیدند تا یک سنجش تداعی چند بعدی از وفاداری برند به دست بدهند.

نتایج نشان داد که هفت تداعی، ارتباط  مثبت و چشمگیر با وفاداری برند دارند.

در نتایجی که Gladden و Funk (2001) گزارش دادند، سه مورد مربوط به ویژگی‌های برند بود و چهار مورد به سودهایی مربوط بود که پیشگویان مهم وفاداری برند به حساب می‌آمدند. به علاوه تداعی شناسایی مشتریان، مهم‌ترین پیشگوی وفاداری برند، از کار در آمد. این امر آن گونه که Under wood و دیگران(2001) مدعی‌اند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد