مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

هم نوایی با برند(متغیر وابسته)

مقصود از هم نوایی برند ارتباط نهایی می باشد که مصرف کننده نسبت به نام ونشان تجاری دارد و همچنین اندازه« هماهنگی» که مشتری با یک برند خاص احساس می کند(2003, keller). هم نوایی با برند در واقع ویژگی های ارتباط ی بین مشتری و برند می باشد و اندازه کوشش و تداوم مشتری در مورد برند هدف. هم نوایی با برند به واسطه ی التزامی مشخص می گردد که بین مشتری با برند مشترک می باشد و همین گونه حجم تلاشی که مشتری برای خرید برند به کار می گیرد.

هم نوایی با برند از طریق سه بعد مورد سنجش قرار می‌گیرد: وفاداری رفتاری، ایجاد حس تعلق به انجمن و آمیختگی فعالانه با برند. وفاداری رفتاری را 4 مورد ثبت می کند. برندها با سطح بالای ارزش ویژه، به واسطه نیات رفتاری مشتری نسبت به برند عیان می شوند. (Bauer و دیگران، 2008؛ Gladden و Funk، 2001؛ Rio و دیگران، 2001). پس وفاداری رفتاری به واسطه تمایلات مشتری برای پرداخت یک اضافه قیمت، تمایل به توصیه برند به دیگران، تمایل به پذیرش الحاق‌های برند، و تمایل به خرید مجدد محصول یا طرفداری مجدد رویداد، مورد سنجش قرار می گیرد (Brady و دیگران، 2008؛ Rio del و دیگران، 2001؛ Gladden و Funk، 2001؛ Yoo و دیگران 2000).

هم نوایی با برند میزانی می باشد که مشتریان احساس می کنند با برند ” روی یک طول موج فکری ” قراردارند و با آن هم صدا و هم نوا هستند. هم نوایی شاخصی می باشد که اندازه شدت یا عمق نزدیکی روانی مشتریها با یک برند و اندازه فعالیتهایی را که تحت تاثیر این حس وفاداری در رفتار مشتری شکل می گیرد را نشان می دهد. این دو بعد هم نوایی با برند می توانند در سه رده تقسیم شوند :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد